اندازه گیری، اشکال هندسی، فرمول های منطقه و دوره

خانه » اندازه گیری، اشکال هندسی، فرمول های منطقه و دوره

اندازه گیری ها و شکل های ژئومتیکی

A. اندازه گیری


1 ارتفاع 2 عرض 3 عمق

4 طول 5 6 اینچ پای پا 7. حیاط 8 سانتیمتر 9. متر

10 فاصله 11 مایل 12 کیلومتر

ب خطوط


13 خط مستقیم 14. 15 خطوط موازی. خطوط عمود بر

C. اشکال هندسی


16 مربع a 17 جانبی مستطیل a طول b عرض c مورب
18 مثلث راست یک ب زاویه راست C مستقر. هیپوتنوئوس
19 مثلث یکسانی مثلث زاویه حاد b. زاویه ناهموار
20 دایره مرکز ب شعاع سی قطر د محدوده
21 بیضی / بیضی شکل

D. Solid Figures

22 مکعب 23 سیلندر 24 حوزه 25. مخروطی 26 هرم

1 اینچ (1) = سانتی متر 2.54 (سانتی متر)
پا 1 (1) = 0.305 متر (متر)
حیاط 1 (1yd.) = 0.914 متر (متر)
مایل 1 (مایل.) = 1.6 کیلومتر (کیلومتر)

اشکال - شماره، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

اشکال - فرهنگ لغت عکس

A. مکعب 1. ارتفاع 2 گوشه 3 4 بالا عمق 5. لبه 6 صورت

اشکال - فرهنگ لغت عکس

B. ایزوله مثلث 7. زاویه ناهموار 8. زاویه حاد
C. مثلث راست
9 apex 10 Hypotenulus 11. زاویه راست 12 پایه

اشکال - فرهنگ لغت عکس

D. مربع 13 سمت E. مستطیل 14. طول 15 16 مورب. عرض

اشکال - فرهنگ لغت عکس

F. دایره 17 18 محدوده مرکز 19 قطر 20. شعاع
G. Oval / Ellipse H. Cylinder I. Sphere

اشکال - فرهنگ لغت عکس

J. خطوط 21. 22 عمود بر مستقیم 23 24 موازی. مارپیچ

فرهنگ لغت -ماهاتیک

اشکال 5 دایره 6 مربع 7 مثلث 8. مستطیل 9 بیضی / بیضی
جامدات 10. مکعب 11 مخروطی 12 سیلندر 13 هرم 14 کره

فرهنگ لغت -ماهاتیک

قطعات یک دایره
15 16 محدوده شعاع 17 قطر
خط 18 مستقیم 19 20 منحنی 21 عمود بر موازی
قطعات مربع 22. 23 جانبی 24 مورب. زاویه

ریاضی

اشکال

شعاع دایره، مرکز، قوس، دور، قطر، بیضی شکل

شعاع دایره، مرکز، قوس، دور، قطر، بیضی شکل

مخروطی، پایه، سیلندر، مکعب، جانبی، آپکس، هرم، کره

مخروطی، پایه، سیلندر، مکعب، جانبی، آپکس، هرم، کره

رمبوس، تراس، پنتاگون، شش ضلعی، هشت ضلعی

رمبوس، تراس، پنتاگون، شش ضلعی، هشت ضلعی

مربع، مورب، مستطیل، زاویه، قمر، مثلث، رگولارم

مربع، مورب، مستطیل، زاویه، قمر، مثلث، رگولارم.

مستطیل

مساحت A = l * w Perimeter P = 2l + 2w

مربع

محدوده A = s * s محدوده P = 4s

مثلث

مساحت A = b * h * 1 / 2

متوازی الاضلاع

مساحت A = b * h

ذوزنقه

A = (b1 + b2) * h * 1 / 2

دایره

مساحت A = Π * r * r
محدوده C = Π * d = 2 * Π * r

منشور

مساحت سطح S = 2 * B + P * h
دوره V = B * h

سیلندر

مساحت سطح S = 2 * B + C * h = 2 * Π * r * r + 2 * Π * r * h
دوره V = B * h = Π * r * r * h

هرم

سطح سطح S = B + P * L * 1 / 2
دوره V = B * h * 1 / 3

مخروط

مساحت سطح S = B + Π * r * l = Π * r * r + Π * r * l
دوره V = B * h * 1 / 3 = Π * r * r * h


کارت تصویر برای بچه ها - شکل - کلوچه باشگاهکارت تصویر برای کودکان- شکل- مخروط

مخروط شبدر باشگاه

کارت تصویر برای کودکان- شکل- دایرهکارت تصویر برای کودکان- شکل- منحنی

منحنی دایره

کارت تصویر برای کودکان- شکل- قلبکارت تصویر برای کودکان- شکل- مستطیل

مستطیل قلب

کارت تصویر برای بچه ها شکل الماسکارت تصویر برای کودکان- شکل مثلث

مثلث الماس

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانان - شکل - بیلکارت تصویر برای کودکان- شکل- مربع

میدان بیل

نظرات فیس بوک