انواع گرفتگی ها

خانه » انواع گرفتگی ها

خورشید گرفتگی-اخترشناسی

خورشید گرفتگی خورشید، ماه، مدار ماه، زمین، سایه سایه، سایه سایه

خورشید، ماه، مدار ماه، زمین، سایه تنگ، سایه سایه

خسوف

گرفتگی ماه، خورشید، مدار ماه، سایه تار، ماه، زمین، سایه سایه.

مدار خورشید، ماه، سایه تنگ، ماه، زمین، سایه سایه.

انواع گرفتگی ها

انواع گرفتگی های کل گرفتگی، گرفتگی حلقوی، گرفتگی جزئی،

گرفتگی کامل، گرفتگی حلقوی، گرفتگی جزئی،

فصل های سال

فصول سال عادی وینال، انقلاب تابستانی، نوروز پاییزه، بهار، تابستان، پاییز، زمستان زمستان

اعتدال بهار،، انقلاب تابستانی، اعتدال پاییز، انقلاب زمستانی
بهار تابستان پاییز زمستان

نظرات فیس بوک