منظومه شمسی

خانه » منظومه شمسی

سیستم خورشیدی - نجوم

سیاره ها و ماه

سیارات و ماه آفتاب، دیموس، Phobo، مریخ، ماه، زمین، زهره، عطارد، گانیمد، کالیستو، اروپا، آیو، مشتری

خورشید، دیموس، فوبو، مریخ، ماه، زمین، ونوس، جیوه، گانیمد، کالیستو، اروپا، یو، مشتری

سیارات و ماه اورانوس، پلوتو، چارون، زحل، تیتان، نپتون، تریتون

اورانوس، پلوتو، چارون، زحل، تیتان، نپتون، تریتون

مدار سیارات

مدار سیارات-1

مدار سیارات-2

نظرات فیس بوک