نمودار داخلی سازمان

نمودار اعصاب داخلی

تصویر بدن بدن انسان

قسمت های بدنقطعات بدن انسان

57 مغز؛ 58 59 نخاعی گلو؛ 60 سوزن 61 مری
62 ماهیچه 63 ریه؛ 64 قلب 65 کبد؛ 66 معده؛ 67 روده ها
68 رگ 69 شریان 70 کلیه 71 پانکراس؛ 72 مثانه

قسمت های بدن
61 مغز؛ 62 گلو؛ 63 مریض 64. تورم
65 نخاع؛ 66 ریه 67 قلب؛ 68 کبد؛ 69 کیسه صفرا
70 معده؛ 71 روده بزرگ؛ 72 روده کوچک

قطعات بدن انسان
73 عضلات 74 استخوان ها؛ 75 پانکراس
76 کلیه ها؛ 77 مثانه 78 رگ 79 شریان ها

بخشی از بدن سازمان های داخلی

سینوس، کالبد، زبان، حنجره، سیب آدم، طناب های vocab، گلو، مغز، ریه، epiglottis، مری

بخش اعصاب داخلی بدن

کبد، دوازدهه، کلیه، پانکراس، روده کوچک، روده بزرگ، آپاندیس، غده تیروئید، تورم، ریه، قلب، معده، اسپلین

فيلم هاي انواع مختلف سكس مردم

قسمتهای بدن، قسمتهای بدن انسان: نام و عکس

لیست قطعات بدن انسان

عکس از سازمان های داخلی

قسمت های بدن

اعضای بدن
1 سر 2 بازو 3 پشت 4 کمر 5 باسن / عقب 6. پا 7 صورت 8 قفسه سینه
9 معده 10. اپی 11 دست 12 پا

اعضای بدناعضای بدن
13 چشم 14 ابرو 15 بینی 16 دهان 17 چانه
18 مو 19. گوش 20 لب 21 گردن

اعضای بدن
22 ناخن 23 انگشت شست 24 انگشت 25 مچ دست

اعضای بدن
26 دست نخورده 27 شانه 28 29 ساعد بازو 30 بازو. آرنج

اعضای بدن
31 32 زانو ران 33 shin 34. گوساله 35 مچ پا 36 پاشنه 37 پا

اعضای بدن

1 پیشانی 2 معبد 3 ابرو 4 پلک 5. مژه
6 دانش آموز 7 گونه

قطعات بدنه بدنقطعات بدن - بدن - فرهنگ لغت
8 دندان 9 دندان 10 زبان 11 12 مغز گلو

اعضای بدن
13 وین 14 15 عروق 16 ریه کبد 17 معده 18. روده بزرگ
19 درخت کوچک

اعضای بدن
20 عضله 21. 22 ریه قلب 23 کلیه

اعضای بدن
24 اسکلت 25 جمجمه 26 دنده 27 سینه / سینه
28 ستون فقرات / ستون فقرات 29. استخوان استخوان 30. لگن
31 kneecap

نام قطعات بدن

قطعات بدن انسان
1 صورت؛ 2 دهان؛ 3 چانه 4 گردن؛ 5 شانه 6 بازو؛
7 بازو؛ 8 آرنج؛ 9 ساعد؛ 10 زیر بغل 11 بازگشت؛
12 سینه؛ 13 دور کمر 14 شکم

قطعات بدن انسان
28 شانه 29 سینه 30 شکم

قطعات بدن انسان
15 باسن 16 کف پا؛ 17 پا؛
18 ران 19 زانو؛ 20 گوساله؛

قطعات بدن انسان
31 بازگشت؛ 32 بازو؛ 33 دمدمی مزاج 34 آرنج؛ 35 دور کمر
36 کف پا؛ 37 بوقلمون 38 پا 39 ران 40 زانو؛
41 گوساله 42 شین

قسمت بدن معبد

قسمت هایی از بدن مرد

نگاه انسان به بدن انسان

جمجمه، معبد، گوش، پیشانی، چهره، سیب آدم، شانه، نوک پستان، پستان، زیر بغل، قفسه سینه، ناف، شکم، پوبیس، کشاله ران، زانو، پا، پا، مچ پا، پائین

دیدگاه شخصی من

مشاهده پوستر مردی از بدن انسان

موی سر، سینه، گردن، تیغه شانه، بازو، پشت، آرنج، کمر، تنه، ساعد کف دست، مچ دست، کمر، دست، ران، باسن، گوساله، پا، پاشنه پا، پای

قسمت های بدن دختر

نگاهی گذرا به بدن انسان

چشم، بینی، گونه، چانه، دهان، گردن، شانه، زیر بغل، پستان، قفسه سینه، ناف، شکم، آرتروز، کشاله ران، زانو، پا، مچ پا، پا

مشاهده پوستر بدن انسان

مشاهده پوستر بدن انسان

مو سر، گردن، تیغه شانه، بازو، آرنج، پشت، کمر، تنه، کمر، مفصل ران، ساعد، مچ دست، دست، باسن، ران، پای، گوساله، پا، پاشنه.

پسر، پسر بچه ها بدن

بدن پسر بچه ها

سر، بازو، قفسه سینه، معده، زانو، پا

بدن دختر جوان

مچ پا، پاشنه پا، پا، پا، مچ دست، انگشت شست، دست، انگشت

قطعات HEAD

قطعات بدن انسان

30 مو 31 بخشی 32 پیشانی؛ 33 تبادل نظر 34 گوش؛
35 گونه؛ 36 بینی؛ 37 سوراخ بینی؛ 38 فک 39 ریش؛
40 سبیل؛ 41 زبان؛ 42 دندان 43 لب؛

قطعات بدن انسان
1 سر؛ 2 مو 3 پیشانی 4 معبد؛ 5 صورت
13 گوش؛ 14 earlobe 15 بینی؛ 16 سوراخ بینی؛ 17 گونه
18 فک 19 دهان؛ 20 لب 21 دندان دندان؛ 22 زبان؛ 23 چانه

قطعات بدن انسان
24 sidewheel 25 سبیل 26 ریش 27. گردن

نام شخصیت چهره

قسمت های بدن

صورت، مو، پوست، ابرو، مژه، گوش، بینی، ملت، لب، چانه، پیشانی، معبد، چشم، گونه، بینی، دهان، فک

دلقک سر

چشم دلقک: پیشانی چشمان ابرو چشمانتان را درک کنید

سر دختر

پیشانی، ابرو، گونه، لب، دندان، چانه

 دندان ها، مژه ها

سبیل، سبیل، گوش، ریش

نام قطعات چشم

قسمت های بدنقسمت های بدن

44 ابرو ؛؛ 45 پلک؛ 46 مژه ها؛
47 عنبیه؛ 48 شاگرد؛

6 چشم؛ 7 ابرو؛ 8 پلک
9 مژه ها؛ 10 عنبیه؛ 11 شاگرد
12 قرنیه

نام قطعات دست

قطعات بدن انسان

21 مچ دست؛ 22 دستکش 23 ناخن 24 شست؛
25 (شاخص) انگشت؛ 26 انگشت وسط؛
27 انگشت حلقه؛ 28 انگشت کوچک؛ 29 نخل؛

قسمت های بدن
43 دست 44 مچ دست؛ 45 شست
46 (شاخص) انگشت؛ 47 انگشت وسط
48 انگشت حلقه؛ 49 انگشت کوچک / انگشت کوچک
50 نخل؛ 51 ناخن 52 همسر

ORGANS SENSE - TOUCH-HAND

ORGANS SENSE - TOUCH-HAND

کف دست، انگشت میانی، انگشت سوم، انگشت کوچک، انگشت اشاره، انگشت، انگشت شست، لونولا، مچ دست

قطعات بدن انسان

انگشت حلقه، انگشت میانی، انگشت اشاره، انگشت کوچک، مچ دست، کف دست، انگشت شست، ناخن، کوتیکول، گردن

نام قطعات قورباغه

قسمت های بدن

49 مچ پا 50 پاشنه؛ 51 پائین 52 توپ؛
53 پا بزرگ 54 پا؛ 55 انگشت کوچک؛ 56 انگشت پا؛

قطعات بدن انسان

53 پا؛ 54 مچ پا 55 پاشنه؛ 56 پا
57 انگشت کوچک؛ 58 پا بزرگ 59 دست و پنجه نرم کردن

بدن 8 بدن انسان: بدن، سر، چشم، دست، پا؛ سازمان های داخلی مردم انگلیسی از طریق عکس
60 پوست

پا

انگشت پا، توپ، تنها، ارتفاعات، قوس، پاشنه پا، انگشت پا، پل، انگشت پا، انگشت کوچک، مچ پا

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

مچ پا، آئورت، عقب، عقب، نیش، آبی + چشم، بدن، قطعات بدن، استخوان، مغز، چشم های قهوه ای، لب به لب، گوساله، گوساله ها، چشم های کارتونی

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Cerebellum، چهره، گونه ها، چانه، Dimples، گوش و گوش

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Ealobe، گوش، آرنج، چشم، ابرو، مژه، چشم، چشم، انگشت

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

ناخن ها، انگشتان پا، مشت، پا، پاشنه، چشم، چشم سبز، دست، سر، پاشنه

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

پاشنه، هیپ، قلب انسان، وانا کواو پایین، فک، کلیه، کلیه ها، بوسه، زانو، لبه، پاها، لب ها

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

کبد، ریه، دهان، عضله، سبیل، گردن، بینی، Okay، Palm

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

غده هیپوفیز، بارداری، عروق ریوی، دستکاری، رباط، ریه، کشاله ران، سایه، شانه، اسکلت، جمجمه، لبخند، ستون فقرات

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

ستون فقرات، معده، وینا کواک فوق العاده، طعم، دندان ها، انگشت پا، انگشتان پا، زبان، زبان در طرف، زبان در طرف، زبان خارج، زبان بالا، تونسیل، دندان

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Touch، Unibrow، Uvula، Wrish، اشعه ایکس

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

بدن بازو

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

عقب پایین

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

سینه چانه

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

گوش آرنج

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

دست چپ

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

انگشت پا

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

زانوهای سر

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

دهان پا

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

بینی شانه

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

انگشتان پا

القاعده انسانی است که در آن زندگی می کند

روال روزانه - فعالیت های خانه - فعالیت های روزانه - فعالیت های اوقات فراغت

روال روزانه - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

Daily Rountine - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

1 بیداری 2 بلند شو 3 صورتت را بشوی
4 چهره 5 خود را بشویید. صورت / خود را خشک کن 6. مسواک بزن

Daily Rountine - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

7 یک حمام 8 بگیرید اصلاح 9 لباس 10 بپوش موهایت را شانه کن
11 آرایش 12 را قرار دهید. خوردن صبحانه 13. یک فنجان قهوه 14 داشته باشید. به کار برو

Daily Rountine - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

15 تماشای تلویزیون 16 خواندن (مقاله) 17. گوش دادن به رادیو 18. یک حمام ببر
19 موی 20 خود را بشویید. رفتن به رختخواب 21. بخواب

فعالیت های روزمره

دریافت٪ 20up فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس ٪ 20a٪ 20shower هر روز فعالیت مردم از طریق عکس های انگلیسی برس٪ 20my٪ 20teeth فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس
بلند شو
دوش گرفتن
دندان های من را بشوی
دندان٪ 20my٪ 20teeth فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس تراشیدن فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی دریافت٪ 20dress فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی
نخ دندان دندان من
تراشیدن لباس بپوش

شستن٪ 20my٪ 20face فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس قرار دادن٪ 20on٪ 20makeup فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس برس٪ 20my٪ 20hair فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس
شستن صورت من
آرایش کنید
مو هایم را شانه کن
شانه٪ 20my٪ 20hair هر روز فعالیت مردم از طریق عکس های انگلیسی ایجاد٪ 20٪ 20bed فعالیت های روزانه مردم مردم انگلیسی از طریق عکس دریافت٪ 20undressed فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی
شانه موی من
تخت را بگذار
برهنه شدن

٪ 20a٪ 20bath فعالیت های روزمره مردم را از طریق عکس های انگلیسی به٪ 20to٪ 20bed فعالیت های روزمره افراد مردم از طریق عکس خواب فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی
یک حمام ببر
برو بخواب
خواب
٪ 20breakfast Everyday Activities مردم را از طریق عکس های انگلیسی ٪ 20lunch فعالیت های روزمره مردم را از طریق عکس های انگلیسی آشپزی٪ 20make٪ 20dinner هر روز فعالیت مردم مردم از طریق عکس
صبحانه درست کن
نهار پختن
شام بخور / شام بخوری

خوردن٪ 20have٪ 20breakfast فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی خوردن٪ 20have٪ 20lunch هر روز فعالیت مردم از طریق عکس های انگلیسی خوردن٪ 20have٪ 20dinner فعالیت های روزمره افراد مردم از طریق عکس
خوردن / صبحانه بخور
خوردن / ناهار داشته باشند
خوردن / شام

فعالیت های روزمره

هر روز٪ 20activites٪ 201 فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس

1 بیدار 2 یک حمام 3 برس * دندان 4 ریش تراشی 5 لباس 6 شستن صورت *
7 بر روی آرایش 8 برس مو * 9 مو * مو 10 مو را
* من، او، او، ما، شما، خود

11 دریافت لباس 12 گرفتن حمام 13 رفتن به رختخواب 14 خواب 15 صبحانه
16 ناهار را تهیه کنید 17 آشپز / شام 18 بخور / صبحانه بخور
19 خوردن / ناهار 20 خوردن / شام

هر روز٪ 20activites٪ 202 فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس

1 آپارتمان را تمیز کنید / خانه را تمیز کنید 2 شستن ظروف 3 را بشویید
4 آهن 5 تغذیه نوزاد 6 تغذیه گربه 7 راه رفتن سگ 8 مطالعه 9 به کار
10 رفتن به مدرسه 11 درایو برای کار 12 اتوبوس را به مدرسه 13 کار می کنند
14 کار را ترک کنید 15 به فروشگاه 16 بروید خانه / خانه بگیرید

فعالیت های تفریحی

سرگرمی٪ 20ACTIVITIES فعالیت های تفریحی مردم از طریق عکس های انگلیسی

1 تماشای تلویزیون 2 گوش دادن به رادیو 3 گوش دادن به موسیقی 4 خواندن کتاب 5 خواندن روزنامه |
6 بازی 7 بازی کارت 8 بازی بسکتبال 9 بازی گیتار 10 تمرین پیانو 11 ورزش
12 شنا 13 گیاه گل 14 استفاده از کامپیوتر 15 ارسال نامه 16 آرامش

فعالیت ها - بازی، گرفتن، حلقه در، خالص، انتشار

فعالیت ها - بازی، گرفتن، حلقه در، خالص، انتشار

فعالیت ها - تمیز کردن، شستن، پاک کردن، خرابکاری، خرابکاری، جارو، گرد و غبار، لهستانی

فعالیت ها - تمیز کردن، شستن، پاک کردن، خرابکاری، خرابکاری، جارو، گرد و غبار، لهستانی

فعالیت های دوچرخه سواری، دویدن، اسکیت بورد، غلتک، تماشای پرنده، مسیر قبرستان، اسب سواری، پیاده روی، پیک نیک

فعالیت های دوچرخه سواری، دویدن، اسکیت بورد، غلتک، تماشای پرنده، مسیر قبرستان، اسب سواری، پیاده روی، پیک نیک

گفتگوی هر روز

گفتگوی هر روز

تبریک مردم

1 Hello./Hi. 2 صبح بخیر بعد از ظهر خوب 3 شب عروسی 4 5 چگونه می توانید؟ / چگونه انجام می دهید؟ 6 Fine./Fine، با تشکر. / Okay. 7 چه جدید است؟ / چه چیزی جدید با شماست؟ 8 خیلی زیاد نیست / خیلی زیاد نیست

ترک مصرف

9 Good-bye./Bye. 10 شب بخیر 11 به شما بعدا مراجعه کنید / به زودی ببینید.

معرفی خود و دیگران

12 سلام. نام من ...... سلام من هستم………. 13 برای دیدار با شما خوب است 14 برای دیدن شما نیز بسیار مفید است. 15 من می خواهم به معرفی ... .. این است .........

گرفتن توجه کسی به اظهار سپاس از شما

16 ببخشید 17 می توانم سوال بپرسم؟ 18 از شما سپاسگزارم. ممنون. 19 شما خوش آمدید

میگفتن نمیتونید کسی را در تلفن تلفنی بدانید

20 من نمی فهمم. / متاسفم من نمی فهمم 21 آیا می توانید این را تکرار کنید؟ / آیا می توانید این را دوباره بگویید؟ 22 سلام. این هست………. لطفا لطفا با ......... صحبت کن 23 بله در یک لحظه نگه دارید 24 من متاسفم .......... اینجا در اینجا نیست.

ورزشهای آبی، ورزشهای زمستانی، تفریح ​​و سرگرمی

ورزش و بازي زمستاني

A. (سراشیبی) اسکی

1 اسکی
2 چکمه های اسکی
3 پیوستگی
4 قطب ها

ب. اسکی روی زمین

5 اسکی روی زمین

سی (یخ) اسکیت بازی

6 (یخ) اسکیت
7 نگهبان اسکیت

D. اسکیت رقص

8 اسکیت دندانه دار

کامیون E.

9 سورتمه
10 اسباب بازی سورتمه / بشقاب پرنده

F. bobsledding

11 دوبله

G. snowmobiling

12 اتومبیل برفی

H. اسباب بازی

13 تبرج

ورزش و تفریحات آب

A. قایقرانی


1 قایق بادبانی
2 اسباب نجات

ب. قایقرانی


3 قایق رانی
4 دست و پا زدن

C. قایقرانی


5 قایق پارویی
6 وارس

D. قایقرانی


7 کایاک
8 دست و پا زدن

E. (آب سفید) rafting


9 قایق
10 جلیقه نجات

F. شنا


11 لباس شنا / کت و شلوار حمام
12 عینک آفتابی
13 کلاه حمام

G. snorkeling


14 ماسک
15 دریچه عقب
16 فرش دستباف

H. غواصی


17 لباس شنا
18 (مخزن هوا
19 (ماسک غواصی

I. گشت و گذار

20 تخته موج سواری

J. windsurfing


21 sailboard
22 بادبان

K. آب شنا


23 اسکی آب
24 طناب یدک کشی

L. ماهیگیری


25 (قلاب ماهی گیری
26 رول
27 (منطقه ماهیگیری
28 خالص
29 طعمه

فيلم هاي انواع مختلف سكس مردم