نمودار داخلی سازمان

نمودار اعصاب داخلی

تصویر بدن بدن انسان

قسمت های بدنقطعات بدن انسان

57 مغز؛ 58 59 نخاعی گلو؛ 60 سوزن 61 مری
62 ماهیچه 63 ریه؛ 64 قلب 65 کبد؛ 66 معده؛ 67 روده ها
68 رگ 69 شریان 70 کلیه 71 پانکراس؛ 72 مثانه

قسمت های بدن
61 مغز؛ 62 گلو؛ 63 مریض 64. تورم
65 نخاع؛ 66 ریه 67 قلب؛ 68 کبد؛ 69 کیسه صفرا
70 معده؛ 71 روده بزرگ؛ 72 روده کوچک

قطعات بدن انسان
73 عضلات 74 استخوان ها؛ 75 پانکراس
76 کلیه ها؛ 77 مثانه 78 رگ 79 شریان ها

بخشی از بدن سازمان های داخلی

سینوس، کالبد، زبان، حنجره، سیب آدم، طناب های vocab، گلو، مغز، ریه، epiglottis، مری

بخش اعصاب داخلی بدن

کبد، دوازدهه، کلیه، پانکراس، روده کوچک، روده بزرگ، آپاندیس، غده تیروئید، تورم، ریه، قلب، معده، اسپلین

فيلم هاي انواع مختلف سكس مردم

قسمتهای بدن، قسمتهای بدن انسان: نام و عکس

لیست قطعات بدن انسان

عکس از سازمان های داخلی

قسمت های بدن

اعضای بدن
1 سر 2 بازو 3 پشت 4 کمر 5 باسن / عقب 6. پا 7 صورت 8 قفسه سینه
9 معده 10. اپی 11 دست 12 پا

اعضای بدناعضای بدن
13 چشم 14 ابرو 15 بینی 16 دهان 17 چانه
18 مو 19. گوش 20 لب 21 گردن

اعضای بدن
22 ناخن 23 انگشت شست 24 انگشت 25 مچ دست

اعضای بدن
26 دست نخورده 27 شانه 28 29 ساعد بازو 30 بازو. آرنج

اعضای بدن
31 32 زانو ران 33 shin 34. گوساله 35 مچ پا 36 پاشنه 37 پا

اعضای بدن

1 پیشانی 2 معبد 3 ابرو 4 پلک 5. مژه
6 دانش آموز 7 گونه

قطعات بدنه بدنقطعات بدن - بدن - فرهنگ لغت
8 دندان 9 دندان 10 زبان 11 12 مغز گلو

اعضای بدن
13 وین 14 15 عروق 16 ریه کبد 17 معده 18. روده بزرگ
19 درخت کوچک

اعضای بدن
20 عضله 21. 22 ریه قلب 23 کلیه

اعضای بدن
24 اسکلت 25 جمجمه 26 دنده 27 سینه / سینه
28 ستون فقرات / ستون فقرات 29. استخوان استخوان 30. لگن
31 kneecap

نام قطعات بدن

قطعات بدن انسان
1 صورت؛ 2 دهان؛ 3 چانه 4 گردن؛ 5 شانه 6 بازو؛
7 بازو؛ 8 آرنج؛ 9 ساعد؛ 10 زیر بغل 11 بازگشت؛
12 سینه؛ 13 دور کمر 14 شکم

قطعات بدن انسان
28 شانه 29 سینه 30 شکم

قطعات بدن انسان
15 باسن 16 کف پا؛ 17 پا؛
18 ران 19 زانو؛ 20 گوساله؛

قطعات بدن انسان
31 بازگشت؛ 32 بازو؛ 33 دمدمی مزاج 34 آرنج؛ 35 دور کمر
36 کف پا؛ 37 بوقلمون 38 پا 39 ران 40 زانو؛
41 گوساله 42 شین

قسمت بدن معبد

قسمت هایی از بدن مرد

نگاه انسان به بدن انسان

جمجمه، معبد، گوش، پیشانی، چهره، سیب آدم، شانه، نوک پستان، پستان، زیر بغل، قفسه سینه، ناف، شکم، پوبیس، کشاله ران، زانو، پا، پا، مچ پا، پائین

دیدگاه شخصی من

مشاهده پوستر مردی از بدن انسان

موی سر، سینه، گردن، تیغه شانه، بازو، پشت، آرنج، کمر، تنه، ساعد کف دست، مچ دست، کمر، دست، ران، باسن، گوساله، پا، پاشنه پا، پای

قسمت های بدن دختر

نگاهی گذرا به بدن انسان

چشم، بینی، گونه، چانه، دهان، گردن، شانه، زیر بغل، پستان، قفسه سینه، ناف، شکم، آرتروز، کشاله ران، زانو، پا، مچ پا، پا

مشاهده پوستر بدن انسان

مشاهده پوستر بدن انسان

مو سر، گردن، تیغه شانه، بازو، آرنج، پشت، کمر، تنه، کمر، مفصل ران، ساعد، مچ دست، دست، باسن، ران، پای، گوساله، پا، پاشنه.

پسر، پسر بچه ها بدن

بدن پسر بچه ها

سر، بازو، قفسه سینه، معده، زانو، پا

بدن دختر جوان

مچ پا، پاشنه پا، پا، پا، مچ دست، انگشت شست، دست، انگشت

قطعات HEAD

قطعات بدن انسان

30 مو 31 بخشی 32 پیشانی؛ 33 تبادل نظر 34 گوش؛
35 گونه؛ 36 بینی؛ 37 سوراخ بینی؛ 38 فک 39 ریش؛
40 سبیل؛ 41 زبان؛ 42 دندان 43 لب؛

قطعات بدن انسان
1 سر؛ 2 مو 3 پیشانی 4 معبد؛ 5 صورت
13 گوش؛ 14 earlobe 15 بینی؛ 16 سوراخ بینی؛ 17 گونه
18 فک 19 دهان؛ 20 لب 21 دندان دندان؛ 22 زبان؛ 23 چانه

قطعات بدن انسان
24 sidewheel 25 سبیل 26 ریش 27. گردن

نام شخصیت چهره

قسمت های بدن

صورت، مو، پوست، ابرو، مژه، گوش، بینی، ملت، لب، چانه، پیشانی، معبد، چشم، گونه، بینی، دهان، فک

دلقک سر

چشم دلقک: پیشانی چشمان ابرو چشمانتان را درک کنید

سر دختر

پیشانی، ابرو، گونه، لب، دندان، چانه

 دندان ها، مژه ها

سبیل، سبیل، گوش، ریش

نام قطعات چشم

قسمت های بدنقسمت های بدن

44 ابرو ؛؛ 45 پلک؛ 46 مژه ها؛
47 عنبیه؛ 48 شاگرد؛

6 چشم؛ 7 ابرو؛ 8 پلک
9 مژه ها؛ 10 عنبیه؛ 11 شاگرد
12 قرنیه

نام قطعات دست

قطعات بدن انسان

21 مچ دست؛ 22 دستکش 23 ناخن 24 شست؛
25 (شاخص) انگشت؛ 26 انگشت وسط؛
27 انگشت حلقه؛ 28 انگشت کوچک؛ 29 نخل؛

قسمت های بدن
43 دست 44 مچ دست؛ 45 شست
46 (شاخص) انگشت؛ 47 انگشت وسط
48 انگشت حلقه؛ 49 انگشت کوچک / انگشت کوچک
50 نخل؛ 51 ناخن 52 همسر

ORGANS SENSE - TOUCH-HAND

ORGANS SENSE - TOUCH-HAND

کف دست، انگشت میانی، انگشت سوم، انگشت کوچک، انگشت اشاره، انگشت، انگشت شست، لونولا، مچ دست

قطعات بدن انسان

انگشت حلقه، انگشت میانی، انگشت اشاره، انگشت کوچک، مچ دست، کف دست، انگشت شست، ناخن، کوتیکول، گردن

نام قطعات قورباغه

قسمت های بدن

49 مچ پا 50 پاشنه؛ 51 پائین 52 توپ؛
53 پا بزرگ 54 پا؛ 55 انگشت کوچک؛ 56 انگشت پا؛

قطعات بدن انسان

53 پا؛ 54 مچ پا 55 پاشنه؛ 56 پا
57 انگشت کوچک؛ 58 پا بزرگ 59 دست و پنجه نرم کردن

بدن 8 بدن انسان: بدن، سر، چشم، دست، پا؛ سازمان های داخلی مردم انگلیسی از طریق عکس
60 پوست

پا

انگشت پا، توپ، تنها، ارتفاعات، قوس، پاشنه پا، انگشت پا، پل، انگشت پا، انگشت کوچک، مچ پا

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

مچ پا، آئورت، عقب، عقب، نیش، آبی + چشم، بدن، قطعات بدن، استخوان، مغز، چشم های قهوه ای، لب به لب، گوساله، گوساله ها، چشم های کارتونی

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Cerebellum، چهره، گونه ها، چانه، Dimples، گوش و گوش

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Ealobe، گوش، آرنج، چشم، ابرو، مژه، چشم، چشم، انگشت

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

ناخن ها، انگشتان پا، مشت، پا، پاشنه، چشم، چشم سبز، دست، سر، پاشنه

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

پاشنه، هیپ، قلب انسان، وانا کواو پایین، فک، کلیه، کلیه ها، بوسه، زانو، لبه، پاها، لب ها

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

کبد، ریه، دهان، عضله، سبیل، گردن، بینی، Okay، Palm

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

غده هیپوفیز، بارداری، عروق ریوی، دستکاری، رباط، ریه، کشاله ران، سایه، شانه، اسکلت، جمجمه، لبخند، ستون فقرات

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

ستون فقرات، معده، وینا کواک فوق العاده، طعم، دندان ها، انگشت پا، انگشتان پا، زبان، زبان در طرف، زبان در طرف، زبان خارج، زبان بالا، تونسیل، دندان

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Touch، Unibrow، Uvula، Wrish، اشعه ایکس

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

بدن بازو

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

عقب پایین

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

سینه چانه

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

گوش آرنج

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

دست چپ

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

انگشت پا

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

زانوهای سر

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

دهان پا

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

بینی شانه

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

انگشتان پا

القاعده انسانی است که در آن زندگی می کند

نام ابزارها - فهرست ابزارها، نام ابزار با تصویر

نام ابزار دستی

ابزار در کارگاه، ابزار و سخت افزار

چکش 1، چکش 2، تیغ 3
4 saw / handsaw، 5 hacksaw، سطح 6
پیچ گوشتی 7، پیچ گوشتی 8 فیلیپس، آچار 9
10 آچار میمون / آچار لوله، 11 تراشه
دستگاه برش 12، دستگاه برش 13 سیم، دستگاه برش دست 14
انبردست 15، انبردست 16، جعبه ابزار 17، هواپیما 18
مته 19، 20 (مته) بیت، اره دیسک 21 / اره برقی
سنگ شکن قدرت 22، روتر 23، سیم 24
ناخن 25، واشر 26، مهره 27
پیچ چوب 28، پیچ ماشین 29، پیچ 30

ابزار


1 چکش 2. پیچ گوشتی 3 پیچ گوشتی فیلیپس
4 5 آچار انبر

6 7 حنجره چنگال


8 آچار میمون 9. 10 را دیدم دریل دستی
11 برس 12 اسکناس 13 اسکرپ

14 vise 15 مته برقی
16 (مته) کمی 17. اره برقی

18 سطح 19 سطح
20 جعبه ابزار

21 (رنگ) pan 22. (غلتک رنگ
23 قلم مو / 24 قلم مو. رنگ

25 نازک تر رنگ
26 سمباده

27 سیم 28 ناخن 29 پیچ
30 واشر 31 پیچ 32 مهره

جعبه ابزار

جعبه ابزار

آچار قابل تنظیم، آچار، بیت پیچ گوشتی، پیچ گوشتی، اندازه نوار، چکش،
چاقو، سوکت، انبردست انسولین، انبردست سوزن بینی، آچار سوکت، سطح، واشر، مهره، کلید آلن

مته

مته

متهs: بیت فلزی، بازتاب، بیت نجاری، بیت چوب مسطح، بیت secrity، بیت سنگ تراشی،
وير سلب کننده، آهن لحیم کاری، برش سيم، نوار الکتريکی، اسکنر

نام و تصاویر ابزار برق

اره دایره ای، کارگاه، معاون

اره دایره ای، کارگاه، معاون

تمرین

بیت مته، اره منبت کاری اره، مته قابل شارژ، بسته باتری، مته برق، چاک، تفنگ چسب

اره، اره، اره،

اره، اره، اره،

لوله برش، آچار، پلاگین

لوله برش، آچار، پلاگین

پشم فولادی، بلوک میتر، سنگ تیز کردن، سندباق، مته، مته دستی، فایل

پشم فولادی، بلوک میتر، سنگ تیز کردن، سندباق، مته، مته دستی، فایل

کارگاه آموزشی - فرهنگ لغت عکس

کارگاه آموزشی - کار / اشغال - فرهنگ لغت

ابزار 1. جعبه برش 2. جعبه ابزار

کارگاه آموزشی - کار / اشغال - فرهنگ لغت

3 نوار اندازه گیری
4 اره

کارگاه آموزشی - کار / اشغال - فرهنگ لغت

5 چکش 6. ناخن - میخ
7 اره برقی

کارگاه آموزشی - کار / اشغال - فرهنگ لغت

8 هواپیما 9 10 کارخانه برق / برق
11 (مته) کمی 12. پیچ گوشتی 13 پیچ

کارگاه آموزشی - کار / اشغال - فرهنگ لغت

14 قلاب 15 ویز
16 سمباده

کارگاه آموزشی - کار / اشغال - فرهنگ لغت

17 انبردست 18 19 آچار تبر / تبر
20 رنگین کمان 21. (رنگ) می تواند 22 باشد. (رنگ) سینی
23 (رنگ) rollerpaint 24. رنگ


1 حکم نجار، 2. گیره C، 3. اره منبت کاری اره مویی
4 چوب، 5. فرمت، 6 خروجی 7 پلاگین پایه

8 دیدم، 9 brace، 10 آچار، 11 مالت
12 آچار میمون، 13. چکش، 14. اسکرپ
15 pegboard، 16. قلاب 17 کلوچه، 18 هسن، 19. انبر

20 اره گرد
21 نوار اندازه گیری
22 کارگاه
23 جعبه ابزار


24 پیچ گوشتی
25 پیچ گوشتی فلیپس

26 سنگ شکن قدرت، 27. کاغذ پوست، 28. ماهی تابه
29 غلتک 30 قلم مو، 31. رنگ
32 هواپیما چوبی، 33. چسب
34 نوار الکتریکی، 35. سیم

36 ویز
37 روتر

38 پیچ، 39. مهره، 40 واشر، 41. ناخن - میخ
42 پیچ
a سر
ب موضوع
43 مته برقی
a بیت
ب ساق پا
ج تعویض
د پلاگین

لیست نام ابزارها

ابزار در کارگاه، ابزار و سخت افزار

تبر، پیچ، سطل، ماشین حساب، کارپنتر، گیره، کلیپرز، برش، حفاری، مته، قطره، ثابت

ابزار در کارگاه، ابزار و سخت افزار

مته، دمپر، ثابت، چرخ دنده، کوره، چکش، هه، شیب دار + هواپیما، جک هچر، لبه، آهنربا، مغناطیسی، بزرگنمایی + شیشه ای، اندازه گیری + قاشق، میکروسکوپ

ابزار در کارگاه، ابزار و سخت افزار

میکسر، ناخن، مهره، انبردست، Pullery، پمپ، راک، حاکم، زنگ + آچار، اره

ابزار در کارگاه، ابزار و سخت افزار

مقیاس، Scoop، Scraps، پیچ، پیچ گوشتی، بیل، جارو برقی، نوار

نوار، تتر + هیئت مدیره، دماسنج، نوار ابزار، جعبه ابزار، ابزار، قلم مو، موچین، چاقو، چرخ و محور، چرخ دستی، آچار.

برش، تبر، مته

فایل، چنگال باغ، چکش

نردبان، پنبه، ناخن

چاقو، انبردست، بیل، کشتی

اره، پیچ، رک، پیچ گوشتی، بیل، اندازه گیری نوار

دنده

اسامی آلات موسیقی با نام و عکس

آلات موسیقی

A. رشته ها

آلات موسیقی
1 ویولون 2. ویولا 3 سلول 4 باس
آلات موسیقی
5 (آکوستیک) گیتار 6. Ukulele 7 گیتار الکتریکی 8 banjo 9 ماندولین
آلات موسیقی10 ساز چنگ

گزش

آلات موسیقی

1.bow 2.violin 3.viola 4. (دو برابر) باس 5.cello 6.piano

B. Woodwinds

آلات موسیقی
11 piccolo 12. فلوت 13 کلارینت 14 اوبو
15 ضبط کننده 16 سکسوفون 17 باسن

چوب چوب

آلات موسیقی

11.flute 12.piccolo 13.oboe 14.recorder 15.clarinet 16.Saxophone 17. باسن

WOODWIND

چوب چوب

پیکولو، فلوت، بوئ، شاخ انگلیسی، کلارینت، کلارینت باس، باسون، دوتایی

C. برنج

آلات موسیقی
18 ترومپت 19. ترومبون 20 شاخ فرانسوی 21. توباخ

برنج

آلات موسیقی

7.French شاخ 8.tuba 9.trumpet 10.trombone

برنج

برنج

ترومپت، ترومبون، شاخ فرانسوی، توب

D. لقمه

آلات موسیقی
22 طبل 23 kettledrum 24 بونگوس
25 conga (درام) 26. سنجد 27. زایلوفون

دق

آلات موسیقی

18.xylophone 19.drum مجموعه 20.cymbal 21.drum

دق

دق

کتلهامور، گونگ، بونگوس، درام مارپیچی، سنج، تامورین، تیرانداز، ماراکاس

E. Keyboard Instruments

آلات موسیقی
28 پیانو 29 ارگان 30 پیانو الکتریکی / پیانو دیجیتال 31. سینت سایزر

F. سایر ابزارها

آلات موسیقی
32 آکوردئون 33 هارمونیک

سایر ابزارها

آلات موسیقی

22.accordion 23.harmonica

موسیقی راک

آلات موسیقی

24 مایک / میکروفون 25. (الکتریکی) گیتار 26. (گیتارباس
27.keybord 28.anplifier

vibraphone، ساکسیفون

vibraphone، ساکسیفون

ارکستر

ارکستر

چوب چوب: فلوت، بلندی، چنگال برنج: شاخ فرانسوی،
ویولن، هارپ، پیانو، رشته ها، هادی

ارکستر سمفونیک

ارکستر سمفونیک

بخش چوب چوب 1.bass clararnet 2.clarinets 3.contrabassoons 4. باسن 5. فلوت ها
6 oboes شاخ 7.piccolo 8.English
بخش ضربه ای 9. زنگ Bubular 10.xylophone 11. مثلث
12.castanets 13.cymbals 14.snare درام 15.gong 16.bass درام 17.rimpani
بخش باس 18.trumpets 19.comet 20.trombones 21.tuba 22.Foms homs
سوراخ بخش 23.first ویولون 24.second ویولون 25.violas 26.cellos 27.double basses
28.harps 29.piano پدیا 30.conductor

ارکستر رشته ها

هارپ، هادی، باس، ویولن، تریبون، ویولا، ویولون

هارپ، هادی، باس، ویولن، تریبون، ویولا، ویولون

آلات موسیقی برای کودکان

ترومپت، توبام، تامورین، ساکسیفون، ضبط کننده، ویولن

آلات موسیقی برای کودکان

هارمونیك، كیلوفون، گیتار، كنتانیك، سنج، آكوئین

آلات موسیقی برای کودکان

پیکانو، فلوت، مثلث، درام

موسیقی

آواز خواندن، ویولن بازی کردن، بازی کردن ساکسیفون، بازی گیتار

موسیقی

موسیقی و موسیقی

موسیقی و موسیقی

گیتاریست، گیتار آکوستیک، درامر، درامز، تقویت کننده

گروه راک

گروه راک

میکروفون، خواننده، گیتاریست باس، گیتار باس، گیتار الکتریک،
صفحه کلید، کیبورد

گروه جاز

گروه جاز

باس، کلارینت، ساکسوفون، ویبرافون، ترومبون

آلات موسیقی سنتی

آکوردئون آلات موسیقی سنتی

آکاردئون: تسمه دوزی، ثبت سه برابر، صفحه کلید سه گانه، کلید، پنجره مشبک، دکمه، دکمه، صفحه کلید باس، ثبت نام باس

آلات موسیقی سنتی - بیگانهآلات موسیقی سنتی - balalaika

مخازن: لوله ریز، لوله ضربه، سهام، بادکنک، شکارچی
Balalaika: بدن سه طرفه.

آلات موسیقی سنتی Banjo

بانجو - بدن دایره ای

آلات موسیقی سنتی - djembeسازدهنی
Djembe - خمیر پوست، جعبه صدا، طناب تنش؛ هارمونیک

تصاویر متحرک برای کلاس درس و استفاده از درمان

تصاویر متحرک برای کلاس درس و استفاده از درمان

Banjo، Boombox، Bugle، Castanets، دایره زمان، Clarinet، دیسک فشرده، سنج، رقص، توپ دیسکو، درام، درامر

تصاویر متحرک برای کلاس درس و استفاده از درمان

درامیر، فلوت، فلوتیست، طلایی هارپ، گیتار، هارمونیك، هارپ، هدفون، جیگ، رقص خانم ها، ماركاس، پخش MP3

تصاویر متحرک برای کلاس درس و استفاده از درمان

موسیقی، موسیقی توجه، زمان موسیقی، توجه داشته باشید، رژه، پات

تصاویر متحرک برای کلاس درس و استفاده از درمان

پیانو، Pipers لوله کشی، رادیو، ضبط، سحر و جادو، شارپ، آواز، کارکنان، میله ها، Sway، تامورین، تئاتر، ترومبون، لوله

تصاویر متحرک برای کلاس درس و استفاده از درمان

لوله، Tuba، Ukelele، Violin، Wiggle، Xylophone

موسیقی دانان

کلمات برای موسیقیدانانی که از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند:

ویولونسل
سلول انفرادی
کلارینت
کلارنیتین
(درام)
درامر
گیتار
گیتاریست
صفحه کلید
کیبورد
پیانو
پیانیست
ساکسیفون
ساکسوفونیست
ترومبون
ترومبونیست
ترومپت
جارچی
ویولن
ویولنزن

کلمات بیشتر برای افراد درگیر در موسیقی:
آلتو یک خواننده زن با صدای کم
باس خواننده مرد با صدای کم
گروه کوهنوردی یا کوروش کسی است که گروهی از خوانندگان را هدایت می کند
هادی کسی است که یک گروه یا ارکستر را هدایت می کند
خواننده کسی که موسیقی خود را با صدای خود می سازد
soprano یک خواننده زن با صدای بلند
تنور خواننده مرد با صدای بلند

موسیقی

بلوز: سبک جاز آهسته از آهنگ های آفریقایی-آمریکایی تکامل یافته است

 • من عاشق گوش دادن به بلوز وقتی که من تنها هستم

کلاسیک: مشک اروپا نیمه دوم قرن هجدهم؛ موسیقی فوق العاده اذعان شده و سبک جدی

 • موسیقی کلاسیک اغلب توسط ارکستر سمفونیک شهر انجام می شود.

کشور: سبک موسیقی مردمی از جنوب و جنوب غربی روستایی آمریکا

 • بسیاری از نوازندگان کشور زندگی می کنند و در نوشویل، تنسی کار می کنند.

قوم / قومی موسیقی که در بین مردم معمول یک منطقه رخ می دهد

 • موسیقی محلی در ایالات متحده در 1960s بسیار محبوب بود.

جاز: نوعی از موسیقی که با گروههای آفریقایی-آمریکایی در جنوب ایالات متحده آغاز می شود، مشخصه ای از بداهه نوازی و ریتم قوی و انعطاف پذیر

 • جاز در بسیاری از نقاط جهان محبوب است.

از Oldies: موسیقی محبوب از یک دهه گذشته

 • oldies مورد علاقه خود را از 1950s و 1960s است.

محبوب: موسیقی که توسط تعداد زیادی از مردم در طول دوره جاری قدردانی شده است

 • این ایستگاه رادیویی تنها موسیقی محبوب را پخش می کند.

رپ: یک سبک محبوب در حال حاضر محبوب از موسیقی که در میان خوانندگان آمریکایی آفریقایی تبار ایجاد شده است، مشخص شده توسط صحبت کردن، به جای آواز خواندن، در قافیه و ریتم

 • رپ برای گوش دادن است، نه رقصیدن

ریتم و بلوز: یک سبک موسیقی با ریتم قوی، ساده و اشعار که در اواخر 1940s و 1950 های اولیه در میان گروه های آفریقایی آمریکایی

 • ریتم و بلوز برای رقص نوسان عالی است.

سنگ: یک سبک محبوب موسیقی که توسط گروه های گیتار الکتریکی، صفحه کلید و درامز پخش می شود، اغلب با آواز عاطفی گروه یا یک خواننده

 • کنسرت های راک در میان جوانان بسیار محبوب هستند.

سنگ و رول: سبک موسیقی که در 1950s و عناصر ترکیب ریتم و بلوز و کشور آغاز شده است

 • بسیاری از نمایش های تلویزیونی با رقصنده های سنگ و رول وجود داشت.

برقص

باله:
یک رقص رسمی و هنری با حرکات ظریف و تکنیک دقیق

 • او از زمانی که کودک بود، رقصیده است.

یک نمایش باله

 • شب گذشته به باله رفتیم

سالن رقص: نسخه رسمی رقص مردمی، جایی که سبک و تکنیک مهم است، از جمله فاکسورتی، والس، نوسان، و لاتین، در میان دیگران

 • من والتز را از همسایه خود می آموزم که به رقص باله می آموزد.

رقص:
حرکت در زمان با موسیقی

 • رقص یک راه خوب برای ورزش و استراحت در همان زمان است.

یک رویداد که مردم به رقص می روند

 • آیا شما در شب شنبه به رقص می روید؟

جاز: نوعی باله برای موسیقی جاز اجرا می شود

 • او یکی از بهترین بازیگران باله است و همچنین در جاز اجرا می شود.

لاتین: هرکدام از رقصهایی که به موسیقی معروف آمریکای لاتین انجام می شود، از جمله merengue، salsa، cumbia، bachata، mambo، samba، cha-cha و tango، among others

 • او رقصنده نوسان خوبی است، اما آنچه او واقعا دوست دارد رقص لاتین است.

خط: رقص به موسیقی محلی، که رقصندگان به صورت جداگانه رقص می زنند، انجام می شود، اما همه مراحل مشابه را دنبال می کنند

 • یک چیز خوب در مورد رقص خط این است که شما به یک شریک نیاز ندارید.

شیر: رقص با یک صفحه فلزی متصل به پا یا پاشنه کفش انجام می شود

 • او در هر دو باله و شیر خوب است.

روال روزانه - فعالیت های خانه - فعالیت های روزانه - فعالیت های اوقات فراغت

روال روزانه - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

Daily Rountine - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

1 بیداری 2 بلند شو 3 صورتت را بشوی
4 چهره 5 خود را بشویید. صورت / خود را خشک کن 6. مسواک بزن

Daily Rountine - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

7 یک حمام 8 بگیرید اصلاح 9 لباس 10 بپوش موهایت را شانه کن
11 آرایش 12 را قرار دهید. خوردن صبحانه 13. یک فنجان قهوه 14 داشته باشید. به کار برو

Daily Rountine - فعالیت های خانه - افراد - فرهنگ لغت عکس

15 تماشای تلویزیون 16 خواندن (مقاله) 17. گوش دادن به رادیو 18. یک حمام ببر
19 موی 20 خود را بشویید. رفتن به رختخواب 21. بخواب

فعالیت های روزمره

دریافت٪ 20up فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس ٪ 20a٪ 20shower هر روز فعالیت مردم از طریق عکس های انگلیسی برس٪ 20my٪ 20teeth فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس
بلند شو
دوش گرفتن
دندان های من را بشوی
دندان٪ 20my٪ 20teeth فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس تراشیدن فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی دریافت٪ 20dress فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی
نخ دندان دندان من
تراشیدن لباس بپوش

شستن٪ 20my٪ 20face فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس قرار دادن٪ 20on٪ 20makeup فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس برس٪ 20my٪ 20hair فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس
شستن صورت من
آرایش کنید
مو هایم را شانه کن
شانه٪ 20my٪ 20hair هر روز فعالیت مردم از طریق عکس های انگلیسی ایجاد٪ 20٪ 20bed فعالیت های روزانه مردم مردم انگلیسی از طریق عکس دریافت٪ 20undressed فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی
شانه موی من
تخت را بگذار
برهنه شدن

٪ 20a٪ 20bath فعالیت های روزمره مردم را از طریق عکس های انگلیسی به٪ 20to٪ 20bed فعالیت های روزمره افراد مردم از طریق عکس خواب فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی
یک حمام ببر
برو بخواب
خواب
٪ 20breakfast Everyday Activities مردم را از طریق عکس های انگلیسی ٪ 20lunch فعالیت های روزمره مردم را از طریق عکس های انگلیسی آشپزی٪ 20make٪ 20dinner هر روز فعالیت مردم مردم از طریق عکس
صبحانه درست کن
نهار پختن
شام بخور / شام بخوری

خوردن٪ 20have٪ 20breakfast فعالیت های روزمره مردم از طریق عکس های انگلیسی خوردن٪ 20have٪ 20lunch هر روز فعالیت مردم از طریق عکس های انگلیسی خوردن٪ 20have٪ 20dinner فعالیت های روزمره افراد مردم از طریق عکس
خوردن / صبحانه بخور
خوردن / ناهار داشته باشند
خوردن / شام

فعالیت های روزمره

هر روز٪ 20activites٪ 201 فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس

1 بیدار 2 یک حمام 3 برس * دندان 4 ریش تراشی 5 لباس 6 شستن صورت *
7 بر روی آرایش 8 برس مو * 9 مو * مو 10 مو را
* من، او، او، ما، شما، خود

11 دریافت لباس 12 گرفتن حمام 13 رفتن به رختخواب 14 خواب 15 صبحانه
16 ناهار را تهیه کنید 17 آشپز / شام 18 بخور / صبحانه بخور
19 خوردن / ناهار 20 خوردن / شام

هر روز٪ 20activites٪ 202 فعالیت های روزمره مردم مردم از طریق عکس

1 آپارتمان را تمیز کنید / خانه را تمیز کنید 2 شستن ظروف 3 را بشویید
4 آهن 5 تغذیه نوزاد 6 تغذیه گربه 7 راه رفتن سگ 8 مطالعه 9 به کار
10 رفتن به مدرسه 11 درایو برای کار 12 اتوبوس را به مدرسه 13 کار می کنند
14 کار را ترک کنید 15 به فروشگاه 16 بروید خانه / خانه بگیرید

فعالیت های تفریحی

سرگرمی٪ 20ACTIVITIES فعالیت های تفریحی مردم از طریق عکس های انگلیسی

1 تماشای تلویزیون 2 گوش دادن به رادیو 3 گوش دادن به موسیقی 4 خواندن کتاب 5 خواندن روزنامه |
6 بازی 7 بازی کارت 8 بازی بسکتبال 9 بازی گیتار 10 تمرین پیانو 11 ورزش
12 شنا 13 گیاه گل 14 استفاده از کامپیوتر 15 ارسال نامه 16 آرامش

فعالیت ها - بازی، گرفتن، حلقه در، خالص، انتشار

فعالیت ها - بازی، گرفتن، حلقه در، خالص، انتشار

فعالیت ها - تمیز کردن، شستن، پاک کردن، خرابکاری، خرابکاری، جارو، گرد و غبار، لهستانی

فعالیت ها - تمیز کردن، شستن، پاک کردن، خرابکاری، خرابکاری، جارو، گرد و غبار، لهستانی

فعالیت های دوچرخه سواری، دویدن، اسکیت بورد، غلتک، تماشای پرنده، مسیر قبرستان، اسب سواری، پیاده روی، پیک نیک

فعالیت های دوچرخه سواری، دویدن، اسکیت بورد، غلتک، تماشای پرنده، مسیر قبرستان، اسب سواری، پیاده روی، پیک نیک