06 خواهد داد / بدهد / داد، قرار داده است / قرار داده است / قرار داده است

او کلاه خود را به مرد می دهد.
او کلاه خود را به مرد می دهد.

او به مرد داد. او به او داد
اکنون دستهای مرد است.

مرد کلاه خود را به زن می دهد.
او کلاه خود را به زن می دهد

او به زن داد. او به او داد
اکنون در دستان زن است.

زن کلاه را روی میز قرار می دهد.
او آن را روی میز گذاشته است.

او آن را آنجا گذاشت
در دست او بود. روی میز می باشد.

08 اتاق: درب / پنجره / طبقه، خانه، خیابان

این یک اتاق است این یک درب است این یک عکس است. این پنجره ها هستند.
این کف اتاق است.
این پنجره اتاق است. این یک پنجره است و این یک پنجره است.
این پنجره بسته است این پنجره باز است.

این درب باز است این درب بسته شده است

این دیوار اتاق است. این یک دیوار است
یک تصویر بر روی این دیوار است
این کف اتاق است

این تصویر یک مرد و یک زن است.
این یک طناب از تصویر است.
این یک قلاب است این قاب عکس است

این یک خانه است. این یک پنجره خانه است.
این پنجره خانه است.
این درب خانه است.

این ها خانه ها هستند این یک خیابان است
این مرد در خیابان است.
این خانه اش است

مرد به خانه اش می رود
او به خانه اش می رود
مرد به خانه اش رفت او اینجاست. او آنجا بود.
او در خانه اش است او در وسط خانه اش است.