پستانداران گوشتخوار

پستانداران گوشتخوار

پستانداران گوشتخوار

باله، سمور، سنگ زنی سنگ، روباه، راکون، مارن،

پستانداران گوشتخوار

Mongoose، Fennec، Skunk، رودخانه، گردو، Hyena، گربه وحشی پشمالو، سیاهگوش، گرگ،

پستانداران گوشتخوار

یتیم، پلنگ، شیر، جگوار

پستانداران گوشتخوار

خرس سیاه، خرس قطبی، ببر