پول

پول

سکه

نام

ارزش

نوشته شده به عنوان:

پنی 1
نیکل 2
سکه 3
4 سه ماهه
5 نصف دلار
6 دلار نقره ای
یک سنت
پنج سنت
ده سنت
بیست و پنج سنت
پنجاه سنت
یک دلار
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

واحد پول

نام

گاهی می گوییم:

ارزش

نوشته شده به عنوان:

یک لایحه ی 7 (یک)
لایحه 5 دلاری 8
لایحه ده دلار به 9
لایحه بیست دلاری 10
لایحه پنجاه دلاری 11
12 (یکصد دلار) لایحه
یک
پنج
و این یکی
بیست
پنجاه
صد
یک دلار
پنج دلار
ده دلار
بیست دلار
پنجاه دلار
صد دلار
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00