ابزار باغبانی و لوازم خانگی

ابزار باغبانی و وسایل خانه - چیزها - فرهنگ لغت

لوازم خانگي

ابزار باغبانی و وسایل خانه - چیزها - فرهنگ لغت

معیار 1، سوسک 2 پرواز، پلونر 3
چراغ قوه 4، سوزن 5، اندازه نوار 6
نردبان قدم 7، ماست 8، نوار پوشش 9
نوار الکتریکی 10، نوار مجرای 11، باتری های 12
لامپهای 13 / لامپ، فیوزهای 14
روغن 15، چسب 16، دستکش کار 17
اسپری اشکال 18 / اسپری حشره
قاتل قارچ 19، کاغذ پوست 20
رنگ 21، رنگ نازک 22
رنگ برس / قلم 23، رنگ پانل 24
رنگ غلتکی 25، تفنگ اسپری 26

ابزار باغبانی و لوازم خانگی

ابزار باغبانی و وسایل خانه - چیزها - فرهنگ لغت
1 چمنزار، 2. گاز می تواند 3 باشد. باران، 4 (باغ) شلنگ
5 نازل، 6. چرخ دستی، 7. آب پاش
8 راکت، 9. hoe، 10 ماله
11 بیل، 12. کلیپرز هدی، 13. دستکش کار
14 دانه های گیاهی، 15. کود، 16. بذر علف
ابزار باغبانی و وسایل خانه - چیزها - فرهنگ لغت
17 چراغ قوه، 18 سوسک پرواز، 19. سیم سیار
20 نوار اندازه گیری، 21. نردبان قدم، 22. پلونگر
23 معیار، 24. ماستر، 25. باتری ها
26 چراغ های روشن / لامپ، 27 فیوزها، 28. نوار الکتریکی
29 نفت، 30. چسب، 31. اسپری اشکال / اسپری حشره
32 قاتل قارچ

ابزارهای باغبانی و اقدامات

ابزار باغبانی و وسایل خانه - چیزها - فرهنگ لغت

گیاه چمن ب گیاه سبزیجات C گیاهان گل
D آب گل E برگ قاشق F تر و تمیز کردن الوار
G بوته ها را علف هرز ببرید
ماشین چمن زنی 1، گاز 2 می تواند، خط کش 3
بیل 4، دانه های گیاهی 5، کیک 6
ماله 7، چرخ دستی 8، کود 9
شلنگ 10 (باغ)، نازل 11، باران 12
13 آبیاری می تواند، 14 راکت، 15 برگ دمنده
کیسه زباله حیاط 16
کلیپرز 17 (hedge)
اکسپرس 18 hedge trimmer
اره برقی 19
20 جنگلدار

باغ حیاط - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

باغ حیاط - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

1 چتر

2 پاسیو

3 (پاسیو) جدول

4 (پاسیو) صندلی

باغ حیاط - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

5 گل ها

6 باغچه

7 چمن

8 باربیکیو

باغ حیاط - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

9 حیاط

10 پرچین

باغ حیاط - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

11 بوته

12 درخت

باغ حیاط - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

13 باغ سبزی

14 صندلی سالن

15 عنکبوت

باغ حیاط - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

16 سنبلچه

17 دیزی

18 لاله

19 ارکیده

20 گل سرخ

باغبانی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

باغبانی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

1 دانه

2 سینی نهال

باغبانی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

3 دهنه

4 کمپوست

5 شن کش

6 چنگال

7 بیل / بیل

8 کاشت

9 شلنگ

10 چرخ دستی

11 آب پاش

باغبانی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

12 قیچی باغ

13 آب پاش

باغبانی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

14 کلیپرز

15 دستکش های باغبانی

16 ماله

17 ماشین چمن زنی

اعمال

18 زدن چمن حیاط

19 گل گیاهان

20 برگ رک

باغبانی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

21 آب گیاهان

22 حفاری خاک