امور مالی

امور مالی

فرم پرداخت

پول نقد 1
بررسی 2
شماره حساب شماره حساب b
کارت اعتباری 3
شماره کارت اعتباری
سفارش پول 4
چک مسافرتی 5

صورت حساب های خانوار

اجاره 6
پرداخت وام مسکن 7
لایحه برق 8
لایحه تلفن 9
لایحه گاز 10
لایحه لایحه نفت / گرمایش نفت 11
لایحه آب 12
لایحه تلویزیون کابلی 13
پرداخت ماشین 14
لایحه کارت اعتباری 15

مالیات خانواده

16 مانده حساب بانکی
17 یک چک را بنویسید
بانک 18 آنلاین
کتابچه راهنمای 19
ثبت 20 را بررسی کنید
بیانیه ماهانه 21

با استفاده از دستگاه خودپرداز

22 کارت ATM را وارد کنید
23 شماره PIN / شماره شناسه شخصی خود را وارد کنید
24 یک معامله را انتخاب کنید
25 را سپرده
26 برداشت / دریافت پول نقد
انتقال 27 بودجه
28 کارت خود را حذف کنید
29 لغزش / رسید معاملات را بگیرید