لباس و لباس عروسی

خارج از منزل

کت 1
پالت 2
3 است
ژاکت 4
روسری / خزنده 5
ژاکت ژاکت 6
جامه چسبان 7
کلاه 8
کت چرمی 9
کلاه بیس بال 10
جلیقه 11
بارانی 12
کلاه بارانی 13
14 ترنچ کت
چتر 15
پونچو 16
ژاکت بارانی 17
چکمه های بارانی 18
کلاه اسکی 19
کت اسکی 20
دستکش 21
ماسک اسکی 22
کت 23 پایین
دستکش 24
پارک 25
عینک آفتابی 26
کوک 27 گوش
28 پایین جلیقه

لباس و لباس عروسی


1 تی شرت؛ 2 زیرپوش رکابی؛ 3 سویی شرت
4 شلوار عرق 5 لباس ورزشی

6 شلوار تنیس؛ 7 شورت لاکرا
8 کت و شلوار دوختن / کت و شلوار
9 لوتارد؛ 10 لباس تنگ
11 sweatband

12 کت؛ 13 پالتو 14 ژاکت
15 بادبادک 16 ژاکت اسکی
17 ژاکت بمب افکن 18 پارک

19 ژاکت کلن؛ 20 جلیقه پایین
21 لباس بارانی؛ 22 پونچو
23 trenchcoat؛ 24 رب ها
25 دستکش 26 دستکش 27 کلاه

28 کلاه لبه دار؛ 29 کلاه بیس بال؛ 30. برت
31 کلاه بارانی؛ 32 کلاه اسکی؛ 33 ماسک اسکی
34 کوپلینگ گوش 35 روسری

خارج از منزل
کت 1
پالت 2
3 است
ژاکت 4
روسری / خزنده 5
ژاکت ژاکت 6
جامه چسبان 7
کلاه 8
کت چرمی 9
کلاه بیس بال 10
جلیقه 11
بارانی 12
کلاه بارانی 13
14 ترنچ کت
چتر 15
پونچو 16
ژاکت بارانی 17
چکمه های بارانی 18
کلاه اسکی 19
کت اسکی 20
دستکش 21
ماسک اسکی 22
کت 23 پایین
دستکش 24
پارک 25
عینک آفتابی 26
کوک 27 گوش
28 پایین جلیقه