مشکلات لباس و تغییرات

مشکلات لباس و تغییرات

1-2 کوتاه مدت
3-4 تنگ - شل / کیسه ای
5-6 بزرگ / بزرگ - کوچک
7-8 بالا - پایین است
9-10 فانتزی ساده
11-12 سبک سنگین
13-14 نور تاریک
15-16 گسترده - باریک
یقه رنگی 17
18 جیب خراب شده / پاره شده است
زیپ 19 شکسته
دکمه 20 از دست رفته است
21 دامن را کوتاه کنید
22 آستین را بلند کنید
23 در ژاکت می گیرد
24 شلوار را آزاد کرد
تعمیر 25 / تعمیر جوش