اداره پست

اداره پست


نامه 1
کارت پستال 2
هوا نامه / هواشناسی 3
بسته 4 / بسته
5 کلاس اول
نامه اولویت 6
7 اکسپرس ایمیل / یک شبه پست الکترونیکی
پست 8 پستی
نامه گواهی 9
تمبر 10
ورق تمبر 11
رول تمبر 12
کتاب تمبر 13
سفارش پول 14
شکل تغییر شکل از 15
فرم ثبت نام سرویس انتخابی 16
فرم درخواست گذرنامه 17
پاکت 18
آدرس بازگشت 19
آدرس پستی 20
کد پستی 21
علامت 22
تمبر 23 / پستی
پست الکترونیکی 24
25 کارمند پستی / پست کارمند
مقیاس 26
ماشین تمبر 27
حامل نامه / نامه نامه 28
کامیون نامه 29
صندوق پستی 30