خارج از خانه

خارج از خانه

حیاط جلویی
چراغ قوه 1، صندوق پستی 2، راه رفتن 3 جلو
4 جلوی جلو، 5 (جلو) حیاط، درب 6 طوفان
درب جلو 7، زنگ 8، نور 9 (جلو)
10 پنجره، صفحه 11 (پنجره)، شاتر 12
سقف 13، گاراژ 14، درب گاراژ 15، راه آهن 16
حیاط خلوت
صندلی چمن 17، چمنزار 18، ابزار 19 ریخته شده است
20 صفحه نمایش درب 21 پشت درب
دستگیره درب 22، عرشه 23، کباب کردن / (در فضای باز) 24 کوره
پاسیو 25، زهکشی 26. تخلیه لوله 27
کانال ماهواره ای 28، آنتن تلویزیون 29، دودکش 30
درب جانبی 31، حصار 32

جبهه حیاط 1 تیر چراغ برق، 2 صندوق پستی، مقابل 3 راه رفتن پله های جلو 4، 5 (جلو) ایوان، 6 درب طوفان 7 درب جلو، 8 مفت، 9 (جلو) پنجره 10 نور، 11 (پنجره) صفحه نمایش، 12 شاتر 13 سقف، 14 گاراژ، درب گاراژ 15، صندلی چمن جلوی خانه 16 حیاط خلوت 17، 18 ماشین چمن زنی، ابزار 19 ریخته 20 درب صفحه نمایش، 21 تماس درب 22 دستگیره درب، عرشه 23، 24 کباب / (در فضای باز) کوره 25 پاسیو، 26 قطره قطره شدن. زهکشی 27، کانال ماهواره ای 28، آنتن تلویزیون 29، درب جانبی 30 دودکش 31، حصار 32

خارج از خانه

1 چراغ قوه، 2 صندوق پستی، 3 جلو 4 راه رفتن مراحل جلو، 5. (جلو) حیاط، 6. درب طوفان 7. درب جلو، 8. زنگ میز، 9 (جلو) نور 10. پنجره، 11. (پنجره) روی صفحه نمایش 12. شاتر، 13 سقف، 14. آنتن تلویزیون 15 دودکش، 16 گاراژ، 17 درب گاراژ، 18. راهرو
1 چراغ قوه، 2 صندوق پستی، 3 پیاده روی جلو
4 مراحل جلو، 5. (جلو) حیاط، 6. درب طوفان
7 درب جلو، 8. زنگ میز، 9 (چراغ جلو
10 پنجره، 11. (پنجره) صفحه نمایش
12 شاتر، 13 سقف، 14. آنتن تلویزیون
15 دودکش، 16 گاراژ، 17 درب گاراژ، 18. راهرو
19 قرقره، 20 drainpipe / downspout 21. عرشه، 22 backdoor، 23 24 Doorknob درب صفحه نمایش، 25. درب جانبی، 26. ماهواره ای 27 پاسیو، 28. چمنزار، 29. BBQ / (outdoor) grill 30. صندلی چمن، 31. ابزار ریختن
19 قرقره، 20 فاضلاب / سقوط
21 عرشه، 22 backdoor، 23 دستگیره
24 درب صفحه نمایش، 25. درب جانبی، 26. بشقاب ماهواره
27 پاسیو، 28. چمنزار، 29. کباب کردن / (در فضای باز) کوره
30 صندلی چمن، 31. ابزار ریختن

هوا، سقف، دودکش، پنجره، پنجره، بالکن، دیوار، صندوق پستی، پنجره های فرانسوی، گاراژ، گل، باغ، گام، درب جلو، پاسیو، دروازه، حصار

هوا، سقف، دودکش، پنجره، پنجره،
بالکن، دیوار، صندوق پستی، پنجره های فرانسوی،
گاراژ، گل، باغ، گام، درب جلو،
پاسیو، دروازه، حصار

خانه طرح - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

خانه طرح - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

1 اتاق زیر شیروانی

2 طبقه دوم

3 راه پله

4 bannister

6 طبقه اول

7 پله ها

8 زیرزمین / انبار

خانه طرح - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

9 سلینگ کردن

10 پنجره

11 قاب پنجره

12 پنجره پنجره

15 دیوار

16 کف

خانه طرح - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

13 صفحه نمایش

14 شاتر

خانه طرح - محل زندگی - مسکن - فرهنگ لغت عکس

5 راهرو

واژه ها برای مکان ها: خارج، داخل

در خارج از اماکن

فرودگاه پمپ بنزین راه آهن
آپارتمان چمن رودخانه
منطقه فروشگاه مواد غذایی جاده
بانک بزرگراه مدرسه
آرایشگاه تپه مرکز خرید
ساحل بیمارستان مغازه ها
ساختمان هتل پیاده رو
ایستگاه اتوبوس خانه خیابان
کلیسا زمین حومه شهر
شهرستان کتابخانه آفتاب
گوشه ماه شهر
کشور کوه چراغ راهنمایی و رانندگی
داروخانه همسایگی ایستگاه قطار
مزرعه اقیانوس درخت
گلفروش پارک حیاط
باغ اداره پست

در داخل اماکن

 • اطاق کوچک زیر شیروانی
 • پشت درب
  اتاق خواب حمام پایه
 • گوشه کلاس سقف
 • فروشگاه
  اطاق ناهار خوری
 • طبقه اول
  طبقه
 • درب ورودی
 • سالن
  آشپزخانه
 • اتاق شستشو
  کتابخانه
 • اتاق نشیمن
 • دفتر
 • رستوران
 • طبقه دوم
 • opbevare
 • دیوار
  پنجره