موسسات جامعه

موسسات جامعه


یک ایستگاه پلیس
ایستگاه آتش نشانی ب
بیمارستان C
سالن شهر / سالن شهر
مرکز تفریحی E
تخلیه F
G مرکز نگهداری کودک H مرکز ارشد
من کلیسای J کنیسه K مسجد L معبد

اپراتور اضطراری 1
افسر پلیس 2
ماشین پلیس 3
موتور آتش 4
5 آتش نشانی
اتاق اورژانس 6
7 EMT / متخصص
آمبولانس 8
مدیر شهردار / شهرداری 9
اتاق جلسه 10
ورزشگاه 11
مدیر عامل 12
اتاق بازی 13
استخر شنا 14
کارکن بهداشت 15
مرکز بازیافت 16
17 کارمند مراقبت از کودک
کودکستان 18
اتاق بازی 19
20 eldercare / کارمند ارشد مراقبت