حمام

حمام

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

زباله 1، غرور 2، صابون 3، ظرف صابون 4
5 صابون، 6 (حمام) سینک، شیر 7
کابینه پزشکی 8، آینه 9، فنجان 10
مسواک 11، دارنده مسواک 12
مسواک برقی 13، خشک کن موی 14
قفسه 15، 16 مانع، فن 17، حوله حمام 18
حوله دست 19، حوله دستمال / چسبناک 20
صندلی حوله ای 21، پیستون 22، برس توالت 23
کاغذ توالت 24، خوشبو کننده هوا 25، توالت 26
صندلی توالت 27، حمام 28، سر دوش 29
پرده حمام 30، حمام / حمام 31، تشک لاستیکی 32
تخلیه 33، اسفنج 34، مات حمام 35، مقیاس 36

حمام

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

1 میله پرده، 2. حلقه های پرده، 3. کلاه دوش
4 سر دوش، 5. پرده حمام، 6. ظرف صابون
7 اسفنج، 8. شامپو، 9. زه کشی
10 پروب 11 وان حمام

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

12 حمام مات، 13. سبد ضایعات

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

14 قفسه سینه پزشکی، 15. صابون، 16. خمیر دندان، 17. شیر آب داغ
18 شیر آب سرد، 19. سینک، 20 ناخن، 21. مسواک

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

22 Washcloth، 23. حوله دست، 24. حوله حمام
25 رطوبت حوله، 26. خشک کن مو، 27. کاشی، 28. مانع

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

29 توالت
30 کاغذ توالت
31 فرچه توالت
32 مقیاس

حمام

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام
1 پلونر، 2. توالت، 3 توالت توالت، 4. صندلی توالت
5 خوشبو کننده هوا، 6. دارنده کاغذ توالت
7 کاغذ توالت، 8. برس توالت، 9. جا حولهای
10 حوله حمام، 11. حوله دست
12 Washcloth / faceecloth، 13. مانع
فرهنگ لغت عکس / محل / حمام
14 (حمام) مقیاس
فرهنگ لغت عکس / محل / حمام
15 قفسه، 16. سشوار، 17. پنکه
فرهنگ لغت عکس / محل / حمام
18 آینه، 19 کابینه پزشکی / سینه پزشکی
20 (حمام) سینک، 21. شیر آب داغ
22 شیر آب سرد، 23. فنجان، 24 مسواک
25 دارنده مسواک 26. صابون، 27. ظرف صابون
28 تلگراف صابون، 29. آب پیک، 30. غرور
فرهنگ لغت عکس / محل / حمام
31 زباله
فرهنگ لغت عکس / محل / حمام
32 دوش، 33. میله پرده دوش، 34. سر دوش
35 حلقه های پرده دوش، 36. پرده حمام
37 وان / وان، 38. تخلیه، 39 لاستیک لاستیک، 40. اسفنج
فرهنگ لغت عکس / محل / حمام
41 ملافه حمام / فرش حمام

حمام- مسکن - فرهنگ لغت عکس

حمام مسکن - فرهنگ لغت عکس

1 دوش

2 پرده حمام

3 آینه

4 تاقچه

5 وان حمام

6 کاشی

7 توالت

8 مات حمام

حمام مسکن - فرهنگ لغت عکس

9 سبد شستشو / مانع

حمام مسکن - فرهنگ لغت عکس

10 فنجان

11 خمیر دندان

12 مسواک

13 کرم اصلاح

14 کرم اصلاح

15 برس اصلاح

16 تیغ زدن

17 صابون

18 ظرف صابون

حمام مسکن - فرهنگ لغت عکس

19 قفسه دارو

27 جعبه دستمال

حمام مسکن - فرهنگ لغت عکس

20 جا حولهای

21 پارچه را بشویید

22 حوله دست

23 حوله حمام

24 شير آب

25 فرو رفتن

26 کاغذ توالت

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

لگن
حمام / وان حمام

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

حباب
آینه

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

دوش
مسواک

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

شیر برقی
سرویس بهداشتی

فرهنگ لغت عکس / محل / حمام

خمیر دندان
حوله