بانک

بانک


یک سپرده ایجاد کنید
ب برداشتن
C نقدی چک
D گرفتن چک مسافرتی
یک حساب کاربری را باز کنید
F برای وام درخواست می شود
G مبادله ارز

لغزش سپرده 1
لغزش لغو 2
بررسی 3
چک مسافرتی 4
کتابنامه / کتابنامه 5
ATM کارت 6
کارت اعتباری 7
طاق 8 (بانک)
صندوق امن 9
10 teller
نگهبان امنیتی 11
دستگاه ATM / ماشین حساب 12
افسر بانک 13