آپارتمان

خانه » آپارتمان

آپارتمان ها و خانه ها - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

آپارتمان ها و خانه ها - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

یک خانه

1 پنجره

2 شاتر

3 (درب جلویی

4 (ایوان

B. دوبلکس

5 (حیاط جلویی

6 راهرو

7 درب صفحه نمایش

آپارتمان ها و خانه ها - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

C. خانه رانچ

8 نهر

9 drainpipe

10 حصار

11 راهرو

12 سقف

13 صندوق پستی

14 گاراژ

15 دودکش

16 بشقاب ماهواره

17 آنتن تلویزیون

آپارتمان ها و خانه ها - محل زندگی - مسکن - عکس فرهنگ لغت

D. درب جلو

18 ضربه گیر

19 زنگ درب

20 اینترکام

21 دستگیره

E. خانه شهری

F. آپارتمان آپارتمان

22 راه فرار هنگام آتش سوزی، پله فرار

23 بالکن

آپارتمان

ساختمان آپارتمان در حال جستجو برای یک آپارتمان

ساختمان آپارتمانی

به دنبال یک آپارتمان

تبلیغات 1 آپارتمان / تبلیغات طبقه بندی شده، لیست آپارتمان 2

نشانه خالی 3

امضا اجاره

مستاجر 4، صاحب 5

6 اجاره، 7 سپرده امن

حرکت در

8 کامیون متحرک / متحرک ون، همسایه 9

مدیر ساختمان 10، نگهبان 11

کلید 12، قفل 13

طبقه اول 14، طبقه دوم 15

طبقه سوم 16، طبقه چهارم 17، سقف 18

فرار از آتش 19، پارکینگ 20، بالکن 21

حیاط 22، پارکینگ 23

پارکینگ 24، استخر شنا 25

گرداب 26، سطل زباله 27، تهویه مطبوع 28

راهرو

29 intercom / speaker، زنگ 30، صندوق پستی 31

آسانسور 32، راه آهن 33

دروازه

زنجیر 34، زنجیر 35 (درب)، قفل مخرب 36

آشکارساز دود 37

کریدور

38 خروجی آتش نشانی / پله اضطراری، زنگ خطر 39

سیستم پاشش 40، سرپرست 41، چاله زباله / زباله 42

زیر زمین

اتاق ذخیره سازی 43، قفسه ذخیره سازی 44

اتاق لباسشویی 45، دروازه امنیتی 46

نظرات فیس بوک