قسمتهای بدن، قسمتهای بدن انسان: نام و عکس

لیست قطعات بدن انسان

عکس از سازمان های داخلی

قسمت های بدن

اعضای بدن
1 سر 2 بازو 3 پشت 4 کمر 5 باسن / عقب 6. پا 7 صورت 8 قفسه سینه
9 معده 10. اپی 11 دست 12 پا

اعضای بدناعضای بدن
13 چشم 14 ابرو 15 بینی 16 دهان 17 چانه
18 مو 19. گوش 20 لب 21 گردن

اعضای بدن
22 ناخن 23 انگشت شست 24 انگشت 25 مچ دست

اعضای بدن
26 دست نخورده 27 شانه 28 29 ساعد بازو 30 بازو. آرنج

اعضای بدن
31 32 زانو ران 33 shin 34. گوساله 35 مچ پا 36 پاشنه 37 پا

اعضای بدن

1 پیشانی 2 معبد 3 ابرو 4 پلک 5. مژه
6 دانش آموز 7 گونه

قطعات بدنه بدنقطعات بدن - بدن - فرهنگ لغت
8 دندان 9 دندان 10 زبان 11 12 مغز گلو

اعضای بدن
13 وین 14 15 عروق 16 ریه کبد 17 معده 18. روده بزرگ
19 درخت کوچک

اعضای بدن
20 عضله 21. 22 ریه قلب 23 کلیه

اعضای بدن
24 اسکلت 25 جمجمه 26 دنده 27 سینه / سینه
28 ستون فقرات / ستون فقرات 29. استخوان استخوان 30. لگن
31 kneecap

نام قطعات بدن

قطعات بدن انسان
1 صورت؛ 2 دهان؛ 3 چانه 4 گردن؛ 5 شانه 6 بازو؛
7 بازو؛ 8 آرنج؛ 9 ساعد؛ 10 زیر بغل 11 بازگشت؛
12 سینه؛ 13 دور کمر 14 شکم

قطعات بدن انسان
28 شانه 29 سینه 30 شکم

قطعات بدن انسان
15 باسن 16 کف پا؛ 17 پا؛
18 ران 19 زانو؛ 20 گوساله؛

قطعات بدن انسان
31 بازگشت؛ 32 بازو؛ 33 دمدمی مزاج 34 آرنج؛ 35 دور کمر
36 کف پا؛ 37 بوقلمون 38 پا 39 ران 40 زانو؛
41 گوساله 42 شین

قسمت بدن معبد

قسمت هایی از بدن مرد

نگاه انسان به بدن انسان

جمجمه، معبد، گوش، پیشانی، چهره، سیب آدم، شانه، نوک پستان، پستان، زیر بغل، قفسه سینه، ناف، شکم، پوبیس، کشاله ران، زانو، پا، پا، مچ پا، پائین

دیدگاه شخصی من

مشاهده پوستر مردی از بدن انسان

موی سر، سینه، گردن، تیغه شانه، بازو، پشت، آرنج، کمر، تنه، ساعد کف دست، مچ دست، کمر، دست، ران، باسن، گوساله، پا، پاشنه پا، پای

قسمت های بدن دختر

نگاهی گذرا به بدن انسان

چشم، بینی، گونه، چانه، دهان، گردن، شانه، زیر بغل، پستان، قفسه سینه، ناف، شکم، آرتروز، کشاله ران، زانو، پا، مچ پا، پا

مشاهده پوستر بدن انسان

مشاهده پوستر بدن انسان

مو سر، گردن، تیغه شانه، بازو، آرنج، پشت، کمر، تنه، کمر، مفصل ران، ساعد، مچ دست، دست، باسن، ران، پای، گوساله، پا، پاشنه.

پسر، پسر بچه ها بدن

بدن پسر بچه ها

سر، بازو، قفسه سینه، معده، زانو، پا

بدن دختر جوان

مچ پا، پاشنه پا، پا، پا، مچ دست، انگشت شست، دست، انگشت

قطعات HEAD

قطعات بدن انسان

30 مو 31 بخشی 32 پیشانی؛ 33 تبادل نظر 34 گوش؛
35 گونه؛ 36 بینی؛ 37 سوراخ بینی؛ 38 فک 39 ریش؛
40 سبیل؛ 41 زبان؛ 42 دندان 43 لب؛

قطعات بدن انسان
1 سر؛ 2 مو 3 پیشانی 4 معبد؛ 5 صورت
13 گوش؛ 14 earlobe 15 بینی؛ 16 سوراخ بینی؛ 17 گونه
18 فک 19 دهان؛ 20 لب 21 دندان دندان؛ 22 زبان؛ 23 چانه

قطعات بدن انسان
24 sidewheel 25 سبیل 26 ریش 27. گردن

نام شخصیت چهره

قسمت های بدن

صورت، مو، پوست، ابرو، مژه، گوش، بینی، ملت، لب، چانه، پیشانی، معبد، چشم، گونه، بینی، دهان، فک

دلقک سر

چشم دلقک: پیشانی چشمان ابرو چشمانتان را درک کنید

سر دختر

پیشانی، ابرو، گونه، لب، دندان، چانه

 دندان ها، مژه ها

سبیل، سبیل، گوش، ریش

نام قطعات چشم

قسمت های بدنقسمت های بدن

44 ابرو ؛؛ 45 پلک؛ 46 مژه ها؛
47 عنبیه؛ 48 شاگرد؛

6 چشم؛ 7 ابرو؛ 8 پلک
9 مژه ها؛ 10 عنبیه؛ 11 شاگرد
12 قرنیه

نام قطعات دست

قطعات بدن انسان

21 مچ دست؛ 22 دستکش 23 ناخن 24 شست؛
25 (شاخص) انگشت؛ 26 انگشت وسط؛
27 انگشت حلقه؛ 28 انگشت کوچک؛ 29 نخل؛

قسمت های بدن
43 دست 44 مچ دست؛ 45 شست
46 (شاخص) انگشت؛ 47 انگشت وسط
48 انگشت حلقه؛ 49 انگشت کوچک / انگشت کوچک
50 نخل؛ 51 ناخن 52 همسر

ORGANS SENSE - TOUCH-HAND

ORGANS SENSE - TOUCH-HAND

کف دست، انگشت میانی، انگشت سوم، انگشت کوچک، انگشت اشاره، انگشت، انگشت شست، لونولا، مچ دست

قطعات بدن انسان

انگشت حلقه، انگشت میانی، انگشت اشاره، انگشت کوچک، مچ دست، کف دست، انگشت شست، ناخن، کوتیکول، گردن

نام قطعات قورباغه

قسمت های بدن

49 مچ پا 50 پاشنه؛ 51 پائین 52 توپ؛
53 پا بزرگ 54 پا؛ 55 انگشت کوچک؛ 56 انگشت پا؛

قطعات بدن انسان

53 پا؛ 54 مچ پا 55 پاشنه؛ 56 پا
57 انگشت کوچک؛ 58 پا بزرگ 59 دست و پنجه نرم کردن

بدن 8 بدن انسان: بدن، سر، چشم، دست، پا؛ سازمان های داخلی مردم انگلیسی از طریق عکس
60 پوست

پا

انگشت پا، توپ، تنها، ارتفاعات، قوس، پاشنه پا، انگشت پا، پل، انگشت پا، انگشت کوچک، مچ پا

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

مچ پا، آئورت، عقب، عقب، نیش، آبی + چشم، بدن، قطعات بدن، استخوان، مغز، چشم های قهوه ای، لب به لب، گوساله، گوساله ها، چشم های کارتونی

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Cerebellum، چهره، گونه ها، چانه، Dimples، گوش و گوش

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Ealobe، گوش، آرنج، چشم، ابرو، مژه، چشم، چشم، انگشت

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

ناخن ها، انگشتان پا، مشت، پا، پاشنه، چشم، چشم سبز، دست، سر، پاشنه

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

پاشنه، هیپ، قلب انسان، وانا کواو پایین، فک، کلیه، کلیه ها، بوسه، زانو، لبه، پاها، لب ها

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

کبد، ریه، دهان، عضله، سبیل، گردن، بینی، Okay، Palm

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

غده هیپوفیز، بارداری، عروق ریوی، دستکاری، رباط، ریه، کشاله ران، سایه، شانه، اسکلت، جمجمه، لبخند، ستون فقرات

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

ستون فقرات، معده، وینا کواک فوق العاده، طعم، دندان ها، انگشت پا، انگشتان پا، زبان، زبان در طرف، زبان در طرف، زبان خارج، زبان بالا، تونسیل، دندان

قطعات بدن تصاویر برای کلاس درس و درمان

Touch، Unibrow، Uvula، Wrish، اشعه ایکس

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

بدن بازو

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

عقب پایین

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

سینه چانه

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

گوش آرنج

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

دست چپ

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

انگشت پا

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

زانوهای سر

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

دهان پا

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

بینی شانه

کارت تصویر برای کودکان و نوجوانانکارت تصویر برای کودکان و نوجوانان

انگشتان پا

القاعده انسانی است که در آن زندگی می کند