آرایش مو، سالن زیبایی، توصیف مو

آرایشگاه، سالن زیبایی - بدن - فرهنگ لغت

آرایشگاه، سالن زیبایی - بدن - فرهنگ لغت

1 شستشو / شامپو

2 شامپو

3 فرو رفتن

4 شستشو

آرایشگاه، سالن زیبایی - بدن - فرهنگ لغت

5 موی سرخ

6 حوله خشک

7 کلبه

8 برش

9 دمیدن خشک

10 آینه

11 پیمان

12 سبک

13 برجسته

آرایشگاه، سالن زیبایی - بدن - فرهنگ لغت

14 غلتک / مچاله

15 شانه

16 (مو) قلم مو

17 قلم مو یک ظاهر طراحی شده است

18 سشوار

19 قیچی

20 آینه دست

آرایشگاه، سالن زیبایی - بدن - فرهنگ لغت

21 صندلی آرایشگر

22 پای راست

23 ماساژ

24 آرایشگر

25 چهره

26 حوله

توصیف مو

24 طولانی است
طول شانه 25
26 کوتاه است
27 مستقیما
28 موجی
29 فرفری
30 سیاه و سفید
31 قهوه ای
32 بور
33 قرمز
34 خاکستری
35 طاس
ریش 36
سبیل 37

مو مو، کودکان فرهنگ لغت مو

سیاه و سفید، بور (e)، قهوه ای، منصفانه است

زنجبیل، خاکستری، قهوه ای

طولانی، کوتاه، مستقیم

موج دار، فرفری، حاشیه