عملیات کلاس درس

عملیات کلاس درس

1 نام خود را بگو
2 نام خود را تکرار کنید.
3 نام خود را بنویسید
4 نام خود را چاپ کنید.
5 نام خود را بنویسید
6 ایستاده
7 برو به هیئت مدیره
8 در هیئت مدیره بنویسید
9 پاک کردن هیئت مدیره.
10 نشستن. / صندلی خود را.
11 کتاب خود را باز کنید.
12 صفحه ده را بخوانید.
13 مطالعه صفحه ده
14 کتاب را ببند
15 کتاب خود را کنار بگذارید
16 دست خود را بالا ببر
17 یک سوال بپرسید.
18 به سوال گوش دهید
19 به سوال پاسخ دهید.
20 گوش دادن به پاسخ.
21 انجام تکالیف شما.
22 مشق شب خود را بیاموزید.
23 برو از طریق پاسخ.
24 اشتباهات خود را تصحیح کنید.
25 دست در تکالیف خود دارید
26 کتاب را به اشتراک بگذارید.
27 این سوال را بپرسید.
28 به یکدیگر کمک کنید.
29 با هم کار کنید.
30 با کلاس به اشتراک بگذارید.


31 به فرهنگ لغت نگاه کنید.
32 یک کلمه را نگاه کن
33 تلفظ کلمه.
34 تعریف را بخوانید.
35 کلمه را کپی کنید
36 کار به تنهایی / کار خود را.
37 با یک شریک کار کنید.
38 را به گروه های کوچک تقسیم کنید.
39 در یک گروه کار کنید
40 به عنوان یک کلاس کار می کند.
41 سایه ها را پایین بیاورید.
42 چراغ ها را خاموش کنید
43 به صفحه نمایش نگاه کنید.
44 یادداشت برداری کنید.
45 روشن کردن چراغ ها.
46 یک تکه کاغذ را بیرون بیاورید.
47 آزمایشات را امتحان کنید
48 به سوالات پاسخ دهید.
49 پاسخهایتان را بررسی کنید.
50 جمع آوری آزمون.
51 پاسخ صحیح را انتخاب کنید.
52 دایره پاسخ صحیح.
53 خالی را پر کنید
54 علامت سوال پاسخ. / حباب پاسخ.
55 کلمات را با هم مقایسه کنید.
56 خط زیر را برجسته کنید.
57 از کلمه خارج شوید
58 لغو کلمه را لغو کنید.
59 کلمات را به ترتیب قرار دهید.
60 روی یک ورق کاغذ جداگانه بنویسید.