سن - توصیف فیزیکی

مردم و توصیف های فیزیکی

کودک 1، کودک / نوزاد 2، کودک نو پا 3، پسر 4، دختر 5
نوجوان 6، بزرگسال 7، مردان 8، زنان زن 9
10 شهروند ارشد / فرد سالخورده
سن
11 جوان، 12 میانسال، 13 قدیمی / سالمند
ارتفاع
ارتفاع 14، ارتفاع 15 متوسط، 16 کوتاه است
وزن
17 سنگین، وزن 18 متوسط، 19 نازک / باریک
20 باردار، 21 به چالش کشیدن فیزیکی، اختلال دید 22
اختلال شنوایی 23

1 فرزندان
2 عزیزم
3 کودک نو پا
4 پسر 6 ساله
5 دختر 10 ساله
6 نوجوانان
7 پسر 13 ساله
8 دختر 19 ساله

9 بزرگسالان
10 زن
11 مرد
12 شهروند درجه یک

13 جوان
14 میانسال
15 مسن
16 بلند قد
17 ارتفاع متوسط
18 کوتاه

19 باردار
20 هیزم
21 وزن متوسط
22 نازک / باریک

23 جذاب
24 جذاب
25 از نظر جسمی چالش برانگیز است

26 چشم درد / کور
27 اختلالات شنوایی / ناشنوایان

در حال رشد

سن صحنه

0- 1 تقریبا نوزادی

1-2 کودک نو پا

2- 12 تقریبا یک کودک - این دوره دوران کودکی شماست

13-17 تقریبا یک نوجوان (14 = نوجوانان اولیه)

18 + یک بزرگسال

20-30 در بیست سالگی شما (24-26 = دوازده سالگی)

30-40 در سی سالگی (38 = اواخر سی سالگی)

40 + مردم میانسال هستند در سن متوسط

60 و یا 65 بازنشستگی (زمانی که مردم کار را متوقف می کنند؛ بازنشسته می شوند)

75 + سن شما (شما همچنین می توانید سالمندان استفاده کنید)

سن
کلمه / عبارت
-> ماه 18؛ قبل از اینکه بتوانند راه بروند نوزادی
2-> 10 یا 11 یک کودک

کودکان (جمع)
13 در مورد 17 یک نوجوان یا یک جوان
جوانان (جمع)
18 -> یک بزرگسال
درباره 45-> 60 یک فرد میانسال
65 -> یک مرد سالخورده یا زن (مؤمنتر از قدیم)

عبارات دیگر برای سن

نوجوانان (13 -> درباره 17)
اوایل دهه نود (20 -> 23)
اواسط سی سالگی (34-> 36)
اواخر دهه 50 (57 -> 59)

توجه داشته باشید: برای پسران، دوره بین 14-17 تقریبا (کمی برای دختران جوانتر است) نوجوانان نامیده می شود،

در قانون شما در سن 18 یک بزرگسال هستید، اما بسیاری از افراد هنگامی که مدرسه را ترک می کنند به عنوان یک بزرگسال فکر می کنند.