پزشکی

پزشکی


1 آسپرین
2 قرص های سرد
3 ویتامین ها
4 شربت سرفه

5 قطره سرفه
6 لوزالمعده گلو
7 قرص معده
8 ضد اسپاسم ضد اسپاسم / اسپری بینی
9 قطره چشم

10 پماد
11 کرم
12 لوسیون
13 پد گرم

14 یخ بسته
15 صندلی چرخدار

16 قرص
17 قرص
18 کپسول
19 کاپیتان
20 قاشق چایخوری
21 قاشق سوپخوری