حشرات

INSECTS

31 پرواز 32 پشه 33. کک 34 کرم شب تاب / رعد و برق اشکال
31 پرواز
32 پشه
33 کک
34 کرم شب تاب / رعد و برق اشکال
35 جنس 36. سنجاقک
35 پروانه
36 سنجاقک
37 عنکبوت a وب 38 لیدی باگ 39 گوسفند
37 عنکبوت a وب
38 کفشدوزک
39 گوسفند
40 کنکور 41 زنبور عسل زنبور عسل 42. کاترپیلار a نارون
40 تیک
41 زنبور عسل زنبور عسل
42 کاترپیلار a نارون
43 پروانه 44. ملخ 46. سوسک
43 پروانه
44 ملخ
46 سوسک
45 مورچه
45 مورچه

47 موریانه
48 سحر و جادو / سوسک 49. عقرب
48 سحر و جادو / سوسک
49 عقرب
50 دلقک 51 دعا کردن منتی 52 کریکت
50 هزار پا
51 دعا کردن
52 کریکت

نمونه هایی از حشرات

نمونه هایی از حشرات

ستاره آب، مورچه اتاقی، ملخ چوبه دار، منتی، سنجاقک

نمونه هایی از حشرات

سوسک سوسک، ژاکت زرد، هومت، اسب سواری، کوتوله، سوسک شرقی، پروانه پروانه، اشکال آب های غول پیکر (با egss) cockchafer، cicada، پروانه قهرمان، بزرگ سبز بوش کریکت،

نمونه هایی از حشرات

کک، لجن، میکروسکوپ، سوسک مبلمان، مورچه، پرواز، پرواز تسه، موریانه، سوسک لاروبرد، اشکال سپر

نمونه هایی از انگور

نمونه هایی از علف های هرز

تیک، عنکبوت خرچنگ، عنکبوت آب، عنکبوت باغ، تارنگول قرمز زانو، عقرب