مرغ دریایی-شیافس

مرغ

16 مرغ کامل)
17 شکاف
18 ربع

19 ران
20 پا
21 پستان
22 بال
23 بوقلمون

24 مرغ
25 اردک

غذای دریایی

26 ماهی

27 کل

28 فیله
29 استیک
شیفیف

30 خرچنگ

31 میگو
32 clam (s)
33 صدف)
34 mussel (s)

35 گل سرخ
36 خرچنگ ها)