آماده سازی مواد غذایی، دستور غذاها، پخت و پز

خانه » آماده سازی مواد غذایی، دستور غذاها، پخت و پز

آماده سازی مواد غذایی و دستور العمل

1 برش (تا)
تقسیم 2 (بالا)
تکه 3
4 رطوبت
پوست کنده 5
شکست 6
7 ضرب و شتم
8 هم بزنید
اضافه کردن 9 به 10
ترکیب 11 و
12 mix_and_
13 put_in_
آشپز 14
پختن 15
جوش 16
17 مرغ
بخار 18
سرخ شده 19
20 saute
شکر 21
کباب 22
کباب کردن / کوره 23
هم بزنید 24
مایکروویو 25

آشپزی - غذا - فرهنگ لغت

آشپزی - غذا - فرهنگ لغت

شستن 1

پوست کنده 2

3 رطوبت

برش 4

crush 5

6 ضرب و شتم

قطع 7

تکه 8

چربی 9

شکست 10

11 هم بزنید

ترکیب 12

آشپزی - غذا - فرهنگ لغت

13 را بشویید

بخار 14

15 saute

16 برای

17 وزن دارد

جوش 18

19 اضافه کنید

پختن 20

هم بزنید 21

کوره 22

کباب 23

آشپزی - غذا - فرهنگ لغت

16 برای

17 وزن دارد

کباب 24

اندازه 25

سرخ شده 26

نظرات فیس بوک