کانتینر ها، کیت

مخازن و مقادیر

کیسه 1
بطری 2
جعبه 3
دسته 4
5 می توانید
کارتن 6
ظرف 7
8 دوازده *
9 سر
شیشه 10
قرص لوبیا 11
بسته 12
بسته 13
رول 14
15 شش بسته
چوب 16
لوله 17
پودر 18
19 quart
20 نیمی گالور
گالن 21
22 لیتری
پوند 23

ظروف، مقادیر - مواد غذایی - دیکشنری تصویر

ظروف، مقادیر - مواد غذایی - دیکشنری تصویر

کیسه 1

2 می توانید

3 Jar

بطری 4

کارتن 5

قرص 6

7 لوله / ظرف

جعبه 8

ظروف، مقادیر - مواد غذایی - دیکشنری تصویر

رول 9

لوله 10

11 شش بسته

ظروف، مقادیر - مواد غذایی - دیکشنری تصویر

12 یک فنجان

13 یک قاشق غذاخوری

یک قاشق چایخوری 14

15 یک گالن

16 یک چهارم

17 یک پینت

ظروف، مقادیر - مواد غذایی - دیکشنری تصویر

18 یک پوند

19 یک اونس

ظروف، مقادیر - مواد غذایی - دیکشنری تصویر

20 خالی است

21 یک چهارم کامل

22 یک سوم کامل

23 نیمه پر است

24 سه چهارم کامل

25 کامل است