زمان را بگو

زمان

سال، ماه، فصل، زمان | دیکشنری برای بچه ها

ساعت چنده؟

ساعت چنده؟ هشت و نیم. برو به مدرسه دیر نکن
ساعت چنده؟ ده و نیم. خارج از بازی بیا بن بن!
ساعت چنده؟
یک و نیم.
زمان برای خوردن برای همه!
ساعت چنده؟ سه و نیم.
بریم خونه.
حالا ما رایگان هستیم

 1. ساعت یک
 2. پنج گذشته
 3. یک و ده دقیقه
 4. (یک و ربع
 5. بیست و یک سال گذشته
 6. بیست و پنج سال گذشته
 7. یک و نیم
 8. بیست و پنج تا دو
 9. بیست و دو
 10. (a) یک چهارم تا دو
 11. ده به دو
 12. پنج تا دو

استفاده از دقیقه با به و گذشته زمانی که تعداد دقیقه پنج، ده، پانزده، بیست و یا بیست و پنج نیست
به عنوان مثال سه دقیقه شش تا شش گذشته.

شبانه روز
12 am، 12 PM
نیمه شب، نیمه شب
ساعت، ساعت

9 ساعت نه صبح است
12.00 ظهر جمعه
5 ساعت پنج بعدازظهر
7 ساعت هفت ساعت در شب
7.57 تقریبا / تقریبا هشت ساعت است
8.02 فقط بعد از هشت
11.30 ساعت یازده و سی ساعت در شب
12.00 من نیمه شب هستم

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

1 ساعت

2 ساعت دست

3 دقیقه دست

4 دست دوم

5 صورت

6 (ساعت دیجیتال

7 (آنالوگ) تماشا کنید

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

8 دوازده ساعت (نیمه شب)

9 دوازده ساعت (ظهر / ظهر)

10 ساعت هفت)

11 هفت اوت پنج تا پنج پس از هفت سال

12 هفت ده / ده بعد از هفت

13 هفت پانزده / (a) چهارم پس از هفت سال

14 هفت بیست / بیست و هفت

زمان - اعداد، تاریخ، زمان - فرهنگ لغت عکس

15 هفت و سی دقیقه

16 هفت سی و پنج / بیست و پنج تا هشت

17 هفت سی و بیست و هشت

18 هفتصد و پنجاه / (a) چهارم تا هشت

19 هفت پنجاه / ده تا هشت

20 هفت پنجاه و پنج / پنج تا هشت

21 هشت صبح / هشت ساعت صبح

22 هشت ساعت بعد از ظهر