متن های متضاد توسط تصویر برای کودکان و نوجوانان

کلمات متضاد برای کودکان و نوجوانان

لیست واژگان توسط متضاد (یا آنتیموس)

فهرست صفت های متضاد

بزرگ، کوچک
نازک، تیز
ارزان، گران قیمت
تمیز، کثیف
مشکل، آسان
خالی، کامل
سریع آهسته
چربی نازک
جلو به عقب

خوب، بد هارت، نرم سنگین، نور اینجا، آنجا بالا، پایین گرم، سمت چپ سرما، نور حق، تاریک بلند، کوتاه نزدیک، دور

خوب بد
هارت، نرم
سنگین، نور
اینجا وجود دارد
بالا، پایین
داغ سرد
چپ راست
تیره روشن یا کمرنگ و پررنگ
کوتاه مدت
نزدیک، دور

پر سر و صدا، آرام قدیمی، جدید قدیم، مدرن باز، راست بسته، خشن اشتباه، صاف همان، متفاوت قوی، ضعیف

پر سر و صدا، آرام
قدیمی، جدید
قدیمی مدرن، مدرن
باز، بسته
درست است، اشتباه است
خشن، صاف
همان، متفاوت است
قوی، ضعیف

شیرین، ترش، بالا، درست، جوان، قدیمی

ترش و شیرین
بالا، پایین
درست غلط
جوان پیر

توصیف مردم و چیزها

1-2 جدید - قدیمی 3-4 جوان - قدیمی 5-6 بلند - کوتاه 7-8 طولانی - کوتاه 9-10 بزرگ / بزرگ - کوچک / کمی 11-12 سریع - کند 13-14 سنگین / چربی - نازک / لاغر 15-16 سنگین - نور 17-18 مستقیم - کج 19-20 مستقیم - فرفری 21-22 گسترده - باریک 23-24 ضخامت نازک 25-26 تیره نور 27-28 بالا - پایین 29-30 31- گشاد تنگ 32 خوب - بد 33-34 گرم سرد 35-36 شسته و رفته - کثیف 37-38 تمیز - کثیف 39-40 نرم و سخت 41-42 آسان - سخت / سخت 43-44 صاف - خشن 45-46 پر سر و صدا / با صدای بلند - آرام 47-48 ازدواج کرد - تک
1-2 جدید - قدیمی
3-4 جوان - قدیمی
5-6 بلند - کوتاه
7-8 طولانی - کوتاه
9-10 بزرگ / بزرگ - کوچک / کمی
11-12 سریع - آهسته
13-14 سنگین / چربی - نازک / لاغر
15-16 سنگین - نور
17-18 راست - کج
19-20 مستقیما - فرفری
21-22 گسترده - باریک
23-24 ضخیم نازک است
25-26 نور تاریک
27-28 بالا - پایین است
29-30 شلنگ
31-32 خوب - بد
33-34 داغ داغ
35-36 خالص - کثیف
37-38 پاک - کثیف
39-40 نرم سخت است
41-42 آسان - دشوار / سخت است
43-44 صاف - خشن
45-46 پر سر و صدا / با صدای بلند - آرام
47-48 ازدواج کرد - تک

49-50 غنی / ثروتمند - فقیر 51-52 زیبا / زیبا - زشت 53-54 خوش تیپ - زشت 55-56 مرطوب - خشک 57-58 باز و بسته 59-60 کامل خالی 61-62 گران قیمت ارزان / ارزان 63- 64 فانتزی ساده 65-66 براق خسته 67-68 تیز - کسل کننده 69-70 راحت - ناراحت کننده 71-72 صادق - نادرست
49-50 غنی / ثروتمند - ضعیف
51-52 زیبا / زیبا - زشت
53-54 خوش تیپ - زشت است
55-56 مرطوب - خشک
57-58 باز - بسته شده است
59-60 کاملا خالی است
61-62 گران است - ارزان / ارزان
63-64 فانتزی ساده
65-66 براق خسته کننده است
67-68 تیز - کسل کننده است
69-70 راحت - ناراحت کننده است
71-72 صادقانه - نادرست است

متضاد سازنده

متضاد سازنده
1 2 شسته و رفته کثیف 3 خشک 4. مرطوب

متضاد سازندهمتضاد سازنده
5 6 تنگ شل 7 8 سنگین سبک

متضاد سازنده
متضاد سازنده
9 باز 10.closed 11.short 12 باز کنید. طولانی 13 خالی 14.full

متضاد سازنده
15.rough 16.smooth 17.near / close 18.far 19.light 20.dark 21.on 22.off

متضاد سازنده
23.thin 24.thick 25.narow 26.wide 27. عمیق 28.shallow

متضاد سازنده
29.cheap 30.expensive 31.fast 32.slow 33.hard 34.soft

صفت ها - فلش کارت

صفت ها متضاد
زنده مرده
خوشگل زشت
بزرگ کوچک[تصویر]
تلخ شیرین
ارزان گران
تمیز کثیف
مجعد راست
مشکل ساده
خوب بد
در اوایل دیر است
چربی نازک
کامل خالی
داغ سرد
خوشحال غمگین / ناراضی
سخت کوش تنبل
مدرن سنتی
جدید قدیمی
خوب تند و زننده
هوشمند احمق
جالب خسته کننده
سبک سنگین
با ادب بی ادب / غیرمنتظره
فقیر ثروتمند
ساکت پر سر و صدا
راست اشتباه
امن خطرناک
کوتاه طولانی
کوچک بزرگ
نرم سخت
تنها متاهل
درست غلط
خوب بیماری / بی خوابی
سفید سیاه