اعداد کاردینال، اعداد اعداد

تعداد

اعداد: چگونه می توان گفت- فراکسیون, اعداد اعشاری, صفر, محاسبات گفتاری ...

اعداد کاردینال


0 صفر 1 یک 2 دو 3 سه
4 چهار 5 پنج 6 شش 7 هفت
8 هشت 9 نه 10 ده 11 یازده
12 دوازده 13 سیزده 14 چهارده 15 پانزده
16 شانزده 17 هفده 18 هجده 19 نوزده
20 بیست 21 بیست و یک 22 بیست و دو 30 سی
40 چهل و شصت 50 پنجاه 60 شصت 70 هفتاد
80 هشتاد 90 Ninety 100 صد
101 صد (و) یک
102 صد (و) دو 1,000 یک هزار
10,000 ده هزار 100,000 صد هزار
1,000,000 یک میلیون 1,000,000,000 یک میلیارد دلار

اعداد ترتیبی

1st اول 2nd دوم 3rd سوم 4th چهارم 5th پنجم
6 ششم 7X هفتم 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 یکازده 12th دوازدهم 13th XIV 14th چهاردهم
15th پانزدهم 16th شانزده 17 هفتم 18th هجدهم
19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXIXIXIX هفتم 40th هفتاد و هشتاد
80 هشتاد 90 یک دهه 100th یک صد
101st یکصد (و) اولین 102nd یکصد (و) دوم
1,000XXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1,000,000 یک میلیون دلار 1,000,000,000th یک میلیاردم

1، 3، 5، 7 و غیره
2، 4، 6، 8، و غیره حتی تعداد

+ به علاوه
- منهای
x بار
/ تقسیم بر
= برابر است

1 یکی
2 دو
3 سه
4 چهار
حوا 5
6 شش
7 هفت
8 هشت
9 نه
10 ده
11 یازده
12 دوازده
13 سیزده
14 چهارده
15 پانزده
16 شانزده
17 هفده
18 هجده
19 نوزده
20 بیست
21 بیست و یکم
22 بیست و دو
30 سی
40 چهلم
50 پنجاه
60 شصت
70 هفتاد
80 هشتاد
90 نهم
100 a / صد
101 a / صد و یک
140 a / صد و چهل
200 دو صد و نه صدها
1,000 a / یک هزار
1,050 a / یک هزار و پنجاه
1,250 a / یک هزار و صد و پنجاه
2,000 دو هزار
100,000 a / صد هزار
1,000,000 a / یک میلیون
2,000,000 دو میلیون و نه دو میلیون

در تعداد زیادی (بیش از 999)، کاما (،) بین هزار و صدها، به عنوان مثال 11,000، و بین میلیون ها و هزاران، به عنوان مثال 3,000,000، را بنویسید.