صورت، مو

صورت من

انسانی بدن
بدن قطعات


چهره من را لمس کن
لمس بینی من
چشمانت را لمس کن
و ابروها
گوش من را لمس کن
چانه اش را لمس کنم
حالا شما می دانید، منظور من چیست؟

صورت

پیشانی، گونه، چانه، گوش، چشم، بینی، سوراخ بینی
دهان، کراتولون، ریش، سبیل، کمرنگ
چین و چروک، فک

ابرو، پلک
مژه، دانش آموز

لب، دندان، زبان

مو

توصیف مو | فرهنگ لغت تصویری

سیاه و سفید، بور (e)، قهوه ای، منصفانه است
زنجبیل، خاکستری، قهوه ای
طولانی، کوتاه، مستقیم
موج دار، فرفری، حاشیه