گفتن و نوشتن روزها، روزها

روزها، روزها

روز 0f روز هفته


کودک دومین بار اول پایه را تجربه می کند
کودک سه شنبه برنده مسابقه می شود،
کودک چهارشنبه هرگز آرام نیست
فرزند پنجشنبه تا به حال به دور است
کودک جمعه بسیار خوب است
کودک روز شنبه همیشه می تواند
کودک یکشنبه خوشحال و آفتابی است
این آهنگ را بخوان، بسیار خنده دار است!

هفت روز هفته

روزهای هفته
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

تعطیلات آخر هفته:
شنبه
یکشنبه

دو هفته: 2 هفته
تاریخ: ژوئن 15th
در صبح
در بعد از ظهر
دربعدازظهر
در شب

امروز
دیروز
فردا

ارقام و تاریخ

اولین 1st
دوم 2
3rd سوم
4.lh چهارم
5th پنجم
6 ششم
7 هفتم
8 هشتم
هشتم نهایی
10th دهم
11 یکازدهم
دوازدهم 12th
13، ساعت هجدهم
14 چهاردهم
پنجاه و یکم
16th شانزدهم
17 هفتم
18 هجدهم
19XXXXXXXXXXXX
20 بیست و یکم
21st بیست و یکم
22 بیست و دوم
23 بیست و سوم
سیزدهمین 30th
31rt سی و یکم

گفتن و نوشتن تاریخ

ما می توانیم تاریخ را مانند این بنویسیم:

10 مارس یا 10th مارس یا
3.10.08 یا 3 / 10 / 08

ما می گوییم این تاریخ مانند این است:

امروز چندم است؟

این مارس دهم است.
این دهم مارس است.

بگو این سال مثل این است:

1980 نوزده هشتاد
1995 نوزده نود و پنج
2006 دو هزار و شش
2020 بیست و بیست و