رنگ ها

آهنگ رنگین کمان

آبی و نارنجی و صورتی و سبز.
زرد و بنفش و قرمز.
من می توانم رنگین کمان را ببینم
رنگین کمان را ببینید
بالا سر من

1.red
2 رنگ زرد
3.light آبی
4 آبی تیره
5 سبز
6 رنگ بنفش
7.orange
8.brown
9.white
10.black
11 خاکستری
12 رنگ صورتی