الفبای الفبای آهنگ

الفبا

آهنگ الفبای

A برای سیب و
ب برای توپ
C برای گربه و
D برای عروسک
E برای تخم مرغ و
F برای قورباغه
G برای شیشه و
H برای کلاه
من برای igloo و
ج برای مربا
K برای کایت و
ل برای بره
M برای مرد و
N برای خالص
O برای پیاز و
P برای قلم
Q برای ملکه و
R برای حلقه
S برای ستاره و
T برای قطار
U برای چتر و
V برای ون
W برای ساعت و
X در جعبه
Y برای قایق بادبانی و
Z برای باغ وحش

حالا من آن را می دانم، پس شما باید!

A، B، C، D - نامه ها
A، B، C - حروف بزرگ
a، b، c - نامه های کوچک
a، e، lo، u - واکه
b، c، d، f، g، و غیره - همخوانها
سیب، توپ - کلمات