ساحل

ساحل دریا


1 نجات غریق
2 مأمور نگهبان
3 اسباب نجات

4 نوار اسنک / استراحت

5 تپه شن و ماسه
6 سنگ

7 شناگر
8 موج
9 سرگردان

10 فروشنده
11 آفتاب
12 قلعه شن و ماسه
13 seashell / shell
14 چتر ساحل
15 (صندلی ساحلی
16 (حوله ساحل

17 کت و شلوار حمام / لباس شنا
18 کلاه حمام
19 کتک زدن
20 تخته موج سواری
21 بادبادک
22 تشک هوا / هوا

23 لوله

24 (ساحل) پتو
25 کلاه آفتابی
26 عینک آفتابی
27 لوسیون خشک / کرم ضد آفتاب
28 بطری / سطل
29 بیل
30 توپ ساحلی
31 خنک کننده