پرندگان

پرندگان

1 روبین یک لانه b تخم مرغ 2 آبی جی a بال ب دم سی پر
1 روبین یک لانه b تخم مرغ
2 آبی جی a بال ب دم سی پر
3 کاردینال 4 زرین پر، زرین بال
3 کاردینال
4 زرین پر، زرین بال
5 فستیوال 6 کلاغ
5 قرقاول
6 کلاغ
7 مرغ دریایی
7 مرغ دریایی
8 جارو 9 دندانه دار نیشکر
8 گنجشک
9 دندانه دار نیشکر
10 بلع 11 کبوتر 12 جغد 13 شاهین
10 بلع
11 کبوتر
12 جغد
13 شاهین
14 عقاب a پنجه 15 قناری 16. کوکتو 17. طوطی 18 پاراگراف
14 عقاب
a پنجه
15 قناری
16 کوکتو
17 طوطی
18 پاراگراف
19 اردک صورتحساب 20 جوجه اردک 21 غاز 22 قوچان
19 اردک لایحه
20 جوجه اردک
21 غاز
22 قوچان
23 فلامینگو 24. جرثقیل
23 فلامینگو
24 جرثقیل
25 لک لک
25 لک لک
26 Pelican 27 طاووس
26 پیلین
27 طاووس
28 پنگوئن 29 دونده جاده 30. شترمرغ
28 پنگوئن
29 دونده جاده
30 شترمرغ

نمونه هایی از پرندگان

نمونه هایی از پرندگان

سریع، شمال اره ذرت، Oystercatcher، ترنس، دندانه دار،

نمونه هایی از پرندگان

albatross ،، toucan ،، falcon، جغده شاخدار بزرگ، قوچ

نمونه هایی از پرندگان

condor، عقاب، پنگوئن، pelican، طوفان

نمونه هایی از پرندگان

گرگ، طاووس، شترمرغ، فلامینگو،

نمونه هایی از پرندگان

بوقلمون، مرغ دریایی، غاز،

نمونه هایی از پرندگان

پسته، مرغ، خروس

نمونه هایی از پرندگان

جوجه، بلدرچین، کبوتر، اردک

نمونه هایی از پرندگان

هموروئید، روبین اروپایی، فریاد، طلفت، صاف، پاره، سایه زده، بلع، قورباغه، قورباغه